SPORT

ประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ รับรองแผนการสนับสนุนกีฬาอาชีพ 20 รายการ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 5/2563 โดยมี นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ ร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบคำขอกรอบวงเงินการให้ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพ ที่ยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ จำนวน 662,100,000 บาท 2) โครงการพัฒนานักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ จำนวน 30,000,000 บาท 3) โครงการเงินอุดหนุนองค์กรและสโมสรกีฬาอาชีพ จำนวน 125,600,000 บาท โดยหลังจากนี้จะเสนอให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นผู้พิจารณากรอบวงเงินต่อไป

และได้มีมติให้การรับรองแผนการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุนกีฬาอาชีพประจำปี พ.ศ. 2563 โดยได้พิจารณารับรองการขอปรับแผนบริหารจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพของผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพจำนวน 20 รายการ ให้คงวงเงินเดิมไว้ตามที่ได้รับอนุมัติ และได้พิจารณารับรองแผนและรายละเอียดการให้การช่วยเหลือ การส่งเสริมและการสนับสนุนกีฬาอาชีพประจำปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 1) ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ วงเงิน 39,697,412 บาท 2) สโมสรกีฬาอาชีพ วงเงิน 17,486,552 บาท

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา

นอกจากนี้ที่ประชุมยังรับทราบ ผลการเลือกตั้งกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพและผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกดังนี้
1) นายสินทวีชัย หทัยรัตนกุล นักกีฬาฟุตบอลอาชีพ
2) นายศราวุธ กลิ่นเกตุ นักกีฬาตะกร้ออาชีพ
3) พันจ่าอากาศเอก กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์ นักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพ
4) นายไมตรี อริยสักล นักกีฬากอล์ฟอาชีพ
5) นายสุชาย วิจิตรบุญยรักษ์ บุคลากรกีฬอาชีพ ชนิดกีฬาบาสเกตบอล
6) นายธงชัย วงษ์สวรรค์ ผู้แทนผู้จัดการแข่งขันกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์อาชีพ
7) นายวรงค์ ทิวทัศน์ ผู้แทนสโมสรฟุตบอลอาชีพอ่างทอง เอฟซี
8) นายสนธยา คุณปลื้ม ผู้แทนราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์

Related Posts

Send this to a friend