SOCIAL RESPONSIBILITY

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย มอบเงินสนับสนุน โครงการประทีปเด็กไทย

นายเทสึยะ ชิโนะฮารา รองประธานกรรมการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ร่วมนำถวายเงินสนับสนุน ที่ได้จากการสมทบทุน จากพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ เป็นจำนวน 290,000 บาท แด่ พระวชิรวรคุณ (เสริมพร ธมฺมวโร) ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย์ ในโครงการประทีปเด็กไทย ที่ก่อตั้งโดย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ประธานกรรมการมูลนิธิประทีปเด็กไทย โดยมูลนิธิมิตซูบิชิฯ เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษา ผ่านโครงการดังกล่าว ต่อเนื่องปีที่ 7

นายเทสึยะ กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และพนักงานกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการสมทบทุนสนับสนุนโครงการประทีปเด็กไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric คือ “Changes for the Better” หรือ “การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” ให้กับสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ สะท้อนถึงเป้าหมาย และจุดยืนของกลุ่มบริษัท ที่มุ่งมั่นสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่ดีอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการสนับสนุน โครงการประทีปเด็กไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมีแนวคิดเป้าหมาย ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่จะไม่ทิ้งคนไว้ข้างหลังนั้น เป็นสิ่งที่เราได้ปฏิบัติมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือ และส่งมอบโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนในกลุ่ม ที่ขาดแคลนได้มีโอกาสได้รับการศึกษา และส่งเสริมพัฒนาการที่ดี ตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งจะเป็นรากฐานคุณภาพชีวิตที่มั่นคง และแข็งแรง ซึ่งนำไปสู่การมีชีวิตที่มีคุณภาพในอนาคต”

ทั้งนี้กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม บนพื้นฐานความเชื่อมั่นว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร คือส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมหลักของมูลนิธิฯ นั้นจะมุ่งเน้นส่งเสริมด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ของสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

สำหรับโครงการ “ประทีปเด็กไทย” จัดตั้งโดยสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ในปีพ.ศ. 2531 เพื่อจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีอายุระหว่าง 2-6 ปี โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะต่างๆ รวมถึงเป็นการแบ่งเบาภาระทางครอบครัว ช่วยเหลือเด็กที่ผู้ปกครอง ไม่สามารถจัดสรรเวลาในการดูแลบุตรหลานได้อย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้นในการดูแลด้านร่างกาย ด้วยโภชนาการที่เป็นประโยชน์ และเสริมสร้างสติปัญญา ผ่านการทำสมาธิ รวมถึงเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะในการดำรงชีวิตเพื่อการศึกษาในระดับต่อไป และเพื่อการพัฒนาชุมชนในอนาคต โดยมีเป้าหมายในการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7,000 แห่งทั่วประเทศ

Related Posts

Send this to a friend