SOCIAL RESPONSIBILITY

NT สร้างเครือข่ายพัฒนาชุมชนคู่องค์กรเติบโต ยั่งยืนไปด้วยกันผ่าน NT CSR

NT มองไกล สร้างเครือข่ายพัฒนาชุมชนคู่องค์กรเติบโตยั่งยืนไปด้วยกันผ่าน NT CSR เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club

วันนี้ (16 ก.ย. 64) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดงานสัมมนา NT CSR : โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจำปี 2564 โดยมี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน วัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้บริหารและคณะทำงาน โครงการ/Staff และพนักงานผู้เกี่ยวข้อง จากตัวแทนผู้บริหารและพนักงานกว่า 250 คนทั่วประเทศ เพื่อรับทราบทิศทางนโยบายการดำเนินงานร่วมขับเคลื่อน NT CSR เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน รูปแบบการสัมมนาผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า NT เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันนโยบาย Digital 4.0 ผ่านการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลแก่ภาครัฐ และการบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลของประเทศ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibilities : CSR ) ผ่านนโยบายด้าน CSR ของ NT เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท ที่ได้เห็นชอบแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564-2568 โดยมีแผนงานหลักในการดำเนินงาน 2 แผนหลัก ได้แก่

แผนงานหลักที่ 1 การดำเนินงานเพื่อสังคมในกระบวนการทำงานขององค์กร (CSR in process) ผ่านโครงการย่อย3 ได้แก่ โครงการความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โครงการ Green NT โครงการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

แผนงานหลักที่ 2 การนำศักยภาพองค์กรไปพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ แก่ ชุมชน (CSR after process) ผ่านโครงการโครงการบริการโทรคมนาคมเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย กิจกรรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สุขศาลาพระราชทาน สนับสนุนนโยบายภาครัฐ การสนับสนุนห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และโครงการเพาะพันธุ์ดี

NT Youth Club นับเป็น CSR after process ที่สนับสนุนและสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีตั้งแต่ระดับเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล ด้าน IoT หรือ Internet of Things เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการโครงการ CSR ของ NT จะเห็นว่า เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR ในยุคดิจิทัล จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม โดยนำศักยภาพของพนักงานและความเชี่ยวชาญขององค์กรไปสร้างประโยชน์ เพื่อใช้กับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน สร้างโอกาส ในการเพิ่มรายได้ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดแก่ชุมชน ผ่านโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจำปี 2564 ซึ่งการดำเนินงานโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club กำหนดที่จะเปิดชุมชนใหม่ จำนวน 4 ชุมชน ภายในปี 2564 เพื่อนำความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล ด้าน IoT มาส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ ในการบริหารจัดการภาคเกษตร กิจกรรมSmart Farming ในรูปแบบ IoT Digital farming

โดยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จะมีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์มีการอบรมให้ความรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานเกี่ยวกับการ ซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ (e-commerce) ให้กับชุมชน พัฒนาศักยภาพในการใช้สื่อดิจิทัล ให้แก่เยาวชน ผู้ประกอบการ และพนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่นของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้าสู่ยุค Digital Thailand 4.0 สนองนโยบายภาครัฐด้าน Smart City Thailand ซึ่งที่ผ่านมาการได้เข้าไปเพิ่มทักษะให้ความรู้ด้านดิจิทัล เพื่อนไปปรับใช้ด้านเศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรม เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ NT จึงสานต่อโครงการที่มีประโยชน์ให้กับชุมชนใหม่ต่อไป

Related Posts

Send this to a friend