PUBLIC HEALTH

สาธารณสุข เข้มมาตรการกักตัวในโรงพยาบาลทางเลือก สำหรับกลุ่มผู้ป่วยชาวไทย และชาวต่างชาติในกลุ่มรักษาต่อเนื่อง

กระทรวงสาธารณสุข เข้มมาตรการกักตัวในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) สำหรับกลุ่มผู้ป่วยชาวไทย และชาวต่างชาติรวมผู้ติดตาม ในกลุ่มรักษาต่อเนื่อง การรักษาศักยภาพสูง (Magnet) และมีนัดหมาย ไม่ใช่ผู้ป่วยโควิด 19 เริ่ม 3 ประเทศเสี่ยงต่ำ คือ จีน เมียนมาร์ และกัมพูชา มีหนังสือรับรองว่าปลอดโควิด 19 ตรวจก่อนขึ้นเครื่องบินภายใน 72 ชั่วโมง ตรวจซ้ำอีก 3 ครั้งเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจนครบ 14 วันและออกใบรับรองว่าปลอดเชื้อ ท่องเที่ยวต่อตามแผนได้ มีโรงพยาบาลและคลินิกให้บริการแล้ว 124 แห่ง

วันนี้ (29 ก.ค. 63) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) แถลงข่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 ได้ประกาศให้มีสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) สำหรับผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติรวมผู้ติดตามที่เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยเป็นการรักษาในสถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนที่กำหนด และมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าตามกลุ่มโรค/ อาการ/ หัตถการที่นัดหมาย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันซึ่งโรงพยาบาลจะต้องจัดสถานที่เฉพาะไม่ปะปนกับผู้ป่วยอื่น มีห้องพักกักตัวญาติ 14 วันเช่นเดียวกัน และมีระบบการป้องกันไม่ให้ออกนอกสถานที่กักตัว เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 

ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)

โดยขณะนี้ ได้ประกาศรายชื่อและออกใบประกาศรับรองสถานพยาบาลที่ร่วมเป็นสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) แล้ว 124 แห่ง เป็นโรงพยาบาล 98 แห่ง และคลินิก 26 แห่ง และได้เปิดรับผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามารับการรักษาพยาบาลแล้ว โดยอนุญาตเฉพาะผู้ป่วยที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศสีเขียว ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ ได้แก่ จีน เมียนมาร์ และกัมพูชา เฉพาะการรักษาพยาบาลและบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่มีศักยภาพสูง (Magnet) อาทิ โรคตา โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ภาวะมีบุตรยาก ศัลยกรรมเสริมความงาม เป็นต้น ซึ่งเป็นการรักษาโรคตามกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีการรักษาโรคโควิด 19 สำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติมีผู้ติดตามได้ไม่เกิน 3 คน

ขอย้ำว่ากระทรวงสาธารณสุขมีกลไกควบคุมกำกับดูแลโรงพยาบาลทางเลือกอย่างเข้มงวด ผู้ป่วยและญาติที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจะต้องมีหนังสือรับรองผลการตรวจโควิด 19 ก่อนเข้าประเทศไม่เกิน 72 ชั่วโมง และเมื่อเข้ารักษาในโรงพยาบาลจะได้รับการตรวจซ้ำอีก 3 ครั้ง คือ วันแรก, วันที่ 5-7 และในวันที่ 14 ซึ่งหากผลการตรวจไม่พบเชื้อ จะอนุญาตให้ผู้ป่วยและผู้ติดตามออกจากโรงพยาบาลได้ พร้อมหนังสือรับรองการกักกันตัวครบ 14 วัน ที่อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ออกให้ และจะสามารถไปท่องเที่ยวตามแผนการเดินทางที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศ ทั้งธุรกิจด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวของประเทศตามนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)

ด้านนายแพทย์ไพบูลย์ เอกแสงศรี เลขาธิการสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กล่าวว่า ประเทศไทยมีโรงพยาบาลเอกชน 382 แห่ง สมัครเข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลทางเลือก 98 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการชาวต่างชาติ สร้างรายได้เข้าประเทศ ขณะนี้มีผู้ป่วยที่ต้องรักษาต่อเนื่อง และผู้ป่วยตามนัดหมายเริ่มเข้ามารักษาแล้ว ไม่ใช่ผู้ป่วยโรคโควิด 19 โดยโรงพยาบาลมีการจัดระบบรองรับตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มั่นใจว่ามีการป้องกันควบคุมโรคไม่เข้ามาแพร่ในประเทศไทย

Related Posts

Send this to a friend