PUBLIC HEALTH

กรมควบคุมโรค เตือนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงเกิดภาวะซึมเศร้าสูงถึง 2.39 เท่า

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า “บุหรี่ไฟฟ้า” เป็นสินค้าทำลายสุขภาพ มีสารพิษ หากเสพติดก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหลายส่วน ทั้งต่อระบบทางเดินหายใจและปอด ระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงระบบประสาทและสมอง นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาพจิต โดยพบว่า ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้ามากถึง 2.10 เท่า และการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่บ่อยครั้ง ยังมีโอกาสที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าสูงถึง 2.39 เท่า และจะมีภาวะวิตกกังวล หงุดหงิดง่าย รวมถึงปัญหาสุขภาพจิตที่มีอยู่จะรุนแรงยิ่งขึ้น

นายแพทย์ธงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรค ห่วงใยประชาชนที่คิดจะเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงผู้ที่สูบอยู่ในปัจจุบัน ควรเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพ ทั้งต่อตัวผู้สูบและคนใกล้ชิด ทั้งนี้ สามารถขอรับบริการช่วยเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ 2 ช่องทาง คือ 1) สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้าน และ 2) ขอรับคำปรึกษาที่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ โทร. 1600 ฟรี

Related Posts

Send this to a friend