PUBLIC HEALTH

ผู้ว่าฯ นนทบุรี ขอความร่วมมือ งดออกนอกบ้าน 3 ทุ่ม ถึง ตี 4 ไม่สวมหน้ากากที่สาธารณะ ปรับ 2 หมื่น

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1121/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 37) มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ตามมติที่ประชุมจึงมีคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวและ กำหนดมาตรการควบคุมบางสถานที่เพิ่มเติม โดยให้ยังใช้ควบคู่กับคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่1019/64

1. ปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราว ดังนี้ สนามชนโค สนามชนไก่ สถานที่ซ้อมประลองไก่ สนามกัดปลา รวมทั้งสนามซ้อมหรือสนาม ประกวด แข่งขัน ฝึกซ้อมสัตว์ หรือกิจกรรมในทํานองเดียวกันสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิงผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวดสถานที่เล่นเกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนน้ำและสวนสนุก ทั้งศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา สระว่ายน้ำ (รวมถึงสระว่ายน้ำของหมู่บ้านหรืออาคารชุดพักอาศัยในและนอกห้างสรรพสินค้า

2. ห้ามใช้อาคารของโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน ห้ามทำกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม เกิน 10 คนขึ้นไป และห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค

3. กำหนดมาตรการควบคุมที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนสำหรับสถานที่ กิจการ กิจกรรม เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคพร้อมกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรคเพิ่มเติม

4.ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทุกคน ต้องสวมหน้ากาก อนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถานหรือสถานที่ทำงาน หรือเดินทาง ไปในสถานที่สาธารณะ หรือสถานที่ใด ๆสำหรับบุคคลซึ่งอยู่ในร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด สถานที่ทำงาน หรือสถานที่ใด ๆ ที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่น หรืออยู่รวมกันของคนหมู่มาก ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยด้วยทุกครั้ง ตลอดเวลา ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคในข้อนี้ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

5. ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหะสถานหลังเวลา 21.00 – 04.00 น. ของวันถัดไป

6. ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนจัดให้มีการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน “งด” ทานอาหารร่วมกันเป็นหมู่คณะ

7. ให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1019/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ในข้อ 4 – 8 โดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ 23 เมษายน 2564

Related Posts

Send this to a friend