PUBLIC HEALTH

กรมควบคุมโรค เผยสนับสนุนวัคซีนได้ตามแผน หมอพร้อมปลดล็อกโรงพยาบาล

กรมควบคุมโรค เผยการสนับสนุนวัคซีน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เป็นไปตามแผนที่ ศบค. กำหนด สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ลงทะเบียนรับวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนฯ โดยการจัดสรรทุกกลุ่มผ่านความเห็นชอบจาก ศบค. ด้านหมอพร้อม เผยแพร่ประกาศปลดล็อกระบบหมอพร้อม ให้แต่ละโรงพยาบาลจัดระบบคิวลงนัด เลื่อนนัด และแจ้งเตือนประชาชนได้ตามความเหมาะสม พร้อมแจ้งให้ติดต่อโรงพยาบาลโดยตรง

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในระยะแรก (เดือน ก.พ.- พ.ค. 64) มีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วย ทั้งภาครัฐและเอกชน และได้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ต่อมา มิ.ย. 64 ได้จัดสรรวัคซีนให้พื้นที่ ซึ่งผ่านการเห็นชอบของ ศบค. ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันที่ 7 มิ.ย. 64 เป็นวาระการฉีดวัคซีนแห่งชาติ ที่เริ่มฉีดให้กับประชาชนในประเทศตามความสมัครใจ เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับวัคซีนร้อยละ 70 ของประชากรในประเทศเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่

การขอรับวัคซีนขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หากอยู่ในพื้นที่กทม. ให้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร (สำนักอนามัย กรุงเทพฯ) และหากอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งไปที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด (สาธารณสุขจังหวัด) โดยองค์กรจะต้องจัดหาสถานพยาบาลเพื่อรองรับการฉีดวัคซีน กรณีไม่มีสถานพยาบาลรองรับให้นัดหมายขอเข้ารับวัคซีนแบบกลุ่ม ณ สถานพยาบาลที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร กำหนดไว้

หากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรอยู่ในหลายจังหวัด ให้แจ้งหนังสือมายังกรมควบคุมโรค สำหรับองค์กรระหว่างประเทศ/หน่วยงานต่างชาติ ติดต่อผ่านกระทรวงการต่างประเทศหรือแจ้งหนังสือมายังกรมควบคุมโรค เพื่อขอรับวัคซีนให้บุคลากรในสังกัด ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร สาเหตุในการขอรับวัคซีน จำนวนพนักงานที่จะฉีดวัคซีน โรงพยาบาลที่จะให้บริการ เพื่อประสานไปยังผู้รับผิดชอบต่อไป

ส่วนกลุ่มผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม กรมควบคุมโรค ได้จัดสรรวัคซีนจำนวน 5.5 แสนโดส ให้กับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) แล้วตามมติ ศบค. หากได้รับวัคซีนเพิ่มจะทยอยส่งให้อย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะบริหารจัดการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนโดยตรง และกำหนดสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนที่สถานพยาบาลตามสิทธิ ซึ่งต้องบันทึกข้อมูลการให้บริการในฐานข้อมูล MOPH Immunization Center กรณีมีการฉีดนอกสถานพยาบาลต้องมีระบบรองรับการเก็บวัคซีนในลูกโซ่ความเย็นและการดูแลหลังฉีดวัคซีนตามมาตรฐาน กรมควบคุมโรค

ด้านหมอพร้อม เผยแพร่ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน เป็นต้นไป จะทำการปลดล็อกระบบ MOPH Immunization Center ของหมอพร้อม เพื่อให้แต่ละโรงพยาบาลสามารถจัดระบบคิว ลงนัด เลื่อนนัด และแจ้งเตือนประชาชนที่จะมาฉีดวัคซีนได้ตามความเหมาะสม และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนัดหมายให้ประชาชนติดต่อไปยังโรงพยาบาลโดยตรง

Related Posts

Send this to a friend