PUBLIC HEALTH

‘อนุทิน’ พบ ผอ.อนามัยโลกหารือแผนหยุด โควิด-19 ผลักดันไทยเข้า WHO Biohub

วันนี้ (1 ธ.ค. 64) ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขณะเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยพิเศษ เพื่อเดินหน้าผลักดันข้อตกลงระหว่างประเทศ ว่าด้วยการควบคุมโรคระบาด ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม2564 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส “Special session of the World Health Assembly to consider developing a WHO convention, agreement or other international instrument on pandemic preparedness and response” 

ล่าสุด นายอนุทิน ได้เข้าพบนาย เทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก(WHO) ถึงแนวทางการควบคุมโควิด-19  ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องว่าการให้บริการวัคซีน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีความจำเป็นอย่างยิ่ง และขอให้ประเทศสมาชิกเครือข่ายเร่งฉีดวัคซีนให้กับพลเมือง 

สำหรับประเทศไทยให้บริการวัคซีน บนพื้นฐานการตระหนักถึงความจำเป็นในการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพแก่ประชาชนอย่างครอบคลุม โดยประเทศไทย ฉีดวัคซีนแก่ประชาชนเกินกว่า 60% ของประชากรแล้วบรรลุแผนการเบื้องต้น ขณะที่คนไทยกว่า 70% ได้รับวัคซีน สอดคล้องกับเป้าหมาย WHO ที่ทั่วโลกต้องได้วัคซีน 70% ของประชากร การให้บริการวัคซีนของเรา เป็นไปด้วยอัตราที่น่าพอใจ แต่ที่น่ากังวลคือภาพรวมการเข้าถึงวัคซีนจากทั่วโลก ผอ.องค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า ประเทศยากจนจำนวนมาก ยังขาดแคลนวัคซีน ซึ่งตราบใดที่การให้บริการวัคซีนไม่ทั่วถึง โลกก็ยังไม่ปลอดภัย สำหรับประเทศไทยเข้าใจสถานการณ์ และพร้อมบริจาควัคซีนแก่ชาติอื่น เมื่อเรามั่นใจในจำนวนวัคซีนที่สำรองไว้ ไปจนถึงจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีน ต้องอยู่ในจุดที่มากพอ

“นอกจากนั้น ทางไทยได้หารือกับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก เพื่อผลักดันให้ไทยได้เข้าไปเป็นสมาชิก WHO BioHub system ซึ่งเป็นเครือข่ายบูรณาการด้านความรู้และเทคโนโลยี ในการจัดการโรคระบาด รวมถึงโควิด-19 ด้วย โดยไทยหวังว่า จะได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติ เพราะไทยเอง ได้ชื่อว่ามีระบบสาธารณสุขมูลฐานที่เข้มแข็ง ซึ่งความรู้ และเทคโนโลยี ที่สั่งสมมา ล้วนมีประโยชน์กับนานาประเทศทั่วโลก”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการหารือกับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก นายอนุทิน ได้เข้าพบ กับ ผู้อำนวยการบริหาร โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (United Nations Programme on HIV/AIDS – UNAIDS) เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการประสานงานโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS Programme Coordinating Board : PCB) ในปี 2565 จากนั้น ได้หารือทวิภาคีกับอดีตประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์  รวมไปถึงการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ 

Related Posts

Send this to a friend