KNOWLEDGE

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับเยาวชนด้อยโอกาส ช่วยคนได้มากกว่าที่คิด

นางสาวมากรือซง บือราเฮง นักเรียนที่ได้รับทุนจาก กสศ. และได้รับโอกาสในการศึกษาที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี เล่าว่า ด้วยความที่ตัวเองเป็นเสาหลักของครอบครัว ต้องดูแลทุกคน ทั้ง แม่ที่พิการทางสมองและเป็นโรคซึมเศร้า และพี่ชายพิการทางสมองตั้งแต่เด็ก ส่วนคุณพ่อนั้นเสียชีวิตไปตั้งแต่มากรือซงอยู่ชั้น ป3 ส่วนพี่สาวก็ไปทำงานต่างจังหวัดไม่สามารถติดต่อได้ จึงคิดจะไม่เรียนหนังสือต่อแล้ว แต่ก็ได้รับโอกาสจาก กสศ. ที่หยิบยื่นมาให้โดยครูแวนูรินดา ทำให้ได้มาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ซึ่งเป็นการเรียนที่เน้นภาคปฏิบัติควบคู่ไปกับภาคทฤษฎี และนอกจากเรียนแล้ว ยังได้ทำงานหารายได้เสริมในการเพาะเห็ดไปด้วย เพื่อนำรายได้ไปดูแลครอบครัวและเป็นทุนสำหรับการศึกษาต่อ

เงินที่ได้มาส่วนหนึ่งก็เก็บเผื่อการเรียนต่อถึง ป.ตรี และจะแบ่งให้ครอบครัว อนาคตข้างหน้าอยากทำธุรกิจของตัวเอง เช่นเปิดร้านเล็กๆ ต่อยอดเป็นร้านใหญ่ หรือโรงงาน มีธุรกิจของตัวเองในอนาคต

แต่ละปี จะมีเยาวชนด้อยโอกาสราว 2,500 คน ที่ได้เรียนต่อในทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกสศ. เพื่อเข้าศึกษาต่อใน 30 สาขาวิชาขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของประเทศ สร้างโอกาสในวิชาชีพ โดยเฉพาะวิชาชีพทางการเกษตร และนวัตกรรม

มากรือซง บือราเฮง นักเรียนที่ได้รับทุนจาก กสศ.

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง แบ่งเป็น ทุน 5 ปี (ปวช.ต่อเนื่อง ปวส.) สำหรับนักเรียนชั้นม.3 ที่จะจบการศึกษาในปี 2562 และทุน 2 ปี (ปวส. อนุปริญญา) สำหรับนักเรียนชั้นม.6/ ปวช.3 ส่วนเกณฑ์การรับสมัครนั้น จะพิจารณาจาก 3 หลักเกณฑ์สำคัญ

1. การขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส โดยต้องเป็นนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส มีรายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนต่อคนต่อเดือนไม่เกิน 3,000 บาทและผ่านกระบวนการคัดกรองความยากจน

2. ศักยภาพในการเรียนต่อจนจบหลักสูตร โดยเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนสะสมดี เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้นไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือภาคเรียนสุดท้ายมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 กรณีเป็นนักเรียนชั้นม.3 ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขของกสศ. มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ30 บนของระดับชั้นเมื่อเทียบกับกลุ่มนักเรียน ม.3 ของโรงเรียน หรือเป็นผู้มีความสามารถพิเศษโดดเด่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สถานศึกษาเปิดรับ ได้แก่ด้านทักษะฝีมือ และเชิงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ได้รับรางวัลระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับจังหวัด หรือระดับกลุ่มจังหวัด

3. คุณสมบัติเฉพาะ อาทิ ความสนใจ ความถนัดและการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ โดยสิ่งที่นักศึกษาทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน พร้อมกับกิจกรรมเสริมคุณภาพจนสำเร็จการศึกษากับผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ

Related Posts

Send this to a friend