BUSINESS

คิง เพาเวอร์ แจงข้อเท็จจริงกรณี ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

คิง เพาเวอร์ แจงผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่เสียชีวิต เป็นพนักงานบริษัทคู่ค้าที่มีสินค้าจำหน่ายที่ คิง เพาเวอร์ สาขาศรีวารี หลังทราบผลว่ามีการติดเชื้อดังกล่าวในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 จึงได้ทำการปิดสาขาศรีวารีในวันที่ 6 กุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบัน และได้ทำความสะอาดสถานที่รวมถึงให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตรวจบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ทำงานที่สาขาศรีวารีเป็นที่เรียบร้อยในวันเดียวกัน จากนั้นก็ดำเนินการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส (H1N1- COVID-19) มาโดยตลอด

รายละเอียดในจดหมายเปิดผนึกชี้แจงขอเท็จจริง มีรายละเอียดดังนี้

ข้อเท็จจริงกรณีมีผู้เสียชีวิตจากไวรัส COVID-19

จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข กรณีมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19 โดยระบุเป็นพนักงานขายสินค้า

กรณีดังกล่าว บริษัทฯ ได้ตรวจสอบพบว่า เป็นพนักงานส่งเสริมการขายสินค้า (PC-Product Consultant) ของบริษัทคู่ค้า ที่มีสินค้าจำหน่ายในสาขาศรีวารี มีอาการไข้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 โดยรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งระบุว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ ในวันที่ 29 มกราคม 2563 อาการดีขึ้นจึงกลับมาทำงาน ภายหลังในช่วงเย็นมีอาการป่วย จึงเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง และแจ้งลางานกับต้นสังกัดด้วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2563 หลังจากนั้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ถูกส่งตัวไปสถาบันบำราศนราดูร แพทย์ตรวจพบไวรัส COVID-19 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ทางบริษัทฯ จึงปิดให้บริการสาขาศรีวารีเป็นต้นมา และให้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าตรวจบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ทำงานที่สาขาศรีวารีเป็นที่เรียบร้อยในวันเดียวกัน จากนั้นก็ดำเนินการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส (H1N1- COVID-19) มาโดยตลอด

หตุการณ์ดังกล่าว ถึงแม้ผู้เสียชีวิตจะไม่ได้เป็นพนักงานในสังกัดบริษัทฯ โดยตรง แต่เมื่อทราบข่าว บริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ

อนึ่งสาเหตุของผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้มีผู้เข้าใช้บริการที่สาขาศรีวารีลดลงเป็นจำนวนมากนับแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา รวมถึงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่เรียนไว้ข้างต้น สาขาศรีวารีจึงได้ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวนับแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงปัจจุบัน

รวมทั้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวด บริษัทฯ ได้ดำเนินการ พ่น อบ น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส (H1N1- COVID-19) ที่สาขาศรีวารี มาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2563 ซึ่งสาขาอื่นๆ ได้มีการดำเนินการเช่นเดียวกัน โดยการพ่น อบ น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส (H1N1- COVID-19) โดยเฉพาะเป็นมาตรฐานที่บริษัทฯ ดำเนินการทุกสัปดาห์ นอกเหนือแนวทางดูแลด้านอื่นๆ ตั้งแต่การดูแลพื้นที่ และพนักงาน ตรวจวัดไข้รวมถึงให้ปฎิบัติตามประกาศของทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ มีความห่วงใยและยืนยันในความมุ่งมั่นดำเนินการป้องกัน ควบคุม เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน อย่างสูงสุด เพื่อร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตไวรัส COVID-19 นี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด

Related Posts

Send this to a friend