KNOWLEDGE

ชมรมสมาคมครูร้อยเอ็ด ร้อง กมธ.การศึกษาวุฒิสภา เร่งดูแลอัตรากำลังครูที่ขาดแคลนในชนบท

วันนี้( 27 ก.ค. 65) ชมรมสมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ายื่นหนังสือต่อ นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา นายนพคุณ รัฐพไท ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล นายไตรรงค์ ติธรรม ส.ส. จังหวัดบึงกาฬ พรรคเพื่อไทย เพื่อขอให้นำเสนอข้อเรียกร้อง ในการบังคับใช้เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดความเสมอภาคด้านการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท ถิ่นทุรกันดาร และผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน โดยรัฐควรที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ เป็นพิเศษ

นายประจวบ นาก้อนทอง นายกสมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่าโรงเรียนในชนบทซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ผู้ปกครองมีความยากลำบาก หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ได้ให้ความใส่ใจดูแลเท่าที่ควร ในขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่ได้มีการส่งอัตรากำลังครูผู้สอน ไปให้โรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้ เราจึงมาเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่ในการดูแลโรงเรียนเหล่านี้ให้ดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ส.ส.พรรคก้าวไกล และ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษา กล่าวว่า พรรคก้าวไกล และกรรมาธิการการศึกษา ติดตามปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอด ในส่วนที่พรรคก้าวไกล กังวลมากก็คือ เมื่อไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหา นักเรียนในโรงเรียนเหล่านี้ ซึ่งขาดครู ไม่มีครูผู้สอน และไม่มีผู้อำนวยการ จะทำให้เกิดการถดถอยทางการเรียนรู้

ปัจจุบันมีจำนวนโรงเรียนเช่นนี้อยู่ประมาณ 15,000 โรงเรียน ที่ขาดครู หรือมีคุณครูไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คิดเป็น 50% ของโรงเรียนทั้งหมดในประเทศไทย

Related Posts

Send this to a friend