KNOWLEDGE

มข.จัดงานเปิดโลก “AI for Autism” พัฒนาองค์ความรู้ สร้างแนวทางช่วยเหลือกลุ่มออทิสติก

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ ร่วมกับภาคีเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันจัดประชุมวิชาการ เปิดโลกออทิสติก ครั้งที่ 14 “AI for Autism: นวัตกรรม AI นำออทิสติกไทย ก้าวไกล สู่โลกดิจิทัล” โดยมี นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น

ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ระดับ 9 อาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฝ่ายการศึกษาพิเศษ กล่าวว่า ยุคปัจจุบัน AI มีความเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของทุกคน มีการนำ AI มาใช้งานมากขึ้นในทุกวงการ รวมไปถึงด้านออทิสติกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษา หรือทางการแพทย์ ที่จะช่วยเหลือเด็กออทิสติกมากขึ้น เช่น มีการวิจัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีการนำ AI มาช่วยวินิจฉัยอาการออทิสติกในเด็กตั้งแต่เนิ่น ๆ

ดร.สมพร กล่าวต่อว่า เทคโนโลยี AI ยังสามารถใช้รักษาทางไกล หรือเช็คอาการย้อนหลังได้ หรือสร้างนวัตกรรมอัจฉริยะ “เก้าอี้กอด OTO” ช่วยกลุ่มอาการออทิสติก สเปกตรัม รู้สึกปลอดภัยจากการสัมผัสที่เหมาะสม หวังว่าจะเป็นการเปิดโลกทัศน์อีกมุมมองหนึ่ง และได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะออทิซึมที่เหมาะสม นำไปสู่การพัฒนาและขยายผลด้านงานวิจัย บทความ สื่อ นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลที่มีภาวะออทิซึม และบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษต่อไป

ปริศนา อานจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ฝ่ายการศึกษาพิเศษ กล่าวว่า การประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร สหวิชาชีพ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือและพัฒนาบุคคลที่มีภาวะออทิซึม นำเสนอนวัตกรรม ผลการวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น และแสดงความความก้าวหน้าของงานวิจัย นำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เป็นการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมของภาคีเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติก อีกทั้งได้เชิญผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ความรู้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ และเป็นแนวทาง ในการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะออทิซึม และบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในจังหวัดขอนแก่น

Related Posts

Send this to a friend