KNOWLEDGE

‘สุชาดา’ มอบทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์

นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมพิธีมอบทุนวิจัย โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นตัวอย่างการผลักดันความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสตรี ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

นางสาวสุชาดา กล่าวว่า โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ที่ลอรีอัลจัดขึ้นโดยความร่วมมือกับยูเนสโก ช่วยสร้างความตระหนักว่าโลกต้องการวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ต้องการสตรี เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต

นางสาวสุชาดา กล่าวชื่นชม ลอรีอัล กรุ๊ป ในประเทศไทย ที่ส่งเสริมบทบาทของสตรีสายงานวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง และแสดงความยินดีกับนักวิทยาศาสตร์สตรีไทยทั้ง 4 ราย ที่ได้รับทุนดังกล่าว ที่เป็นการเชิดชูความสามารถของสตรีให้เป็นตัวอย่างและเป็นแรงบันดาลใจสำหรับนักวิทยาศาสตร์สตรีรายอื่น ๆ ต่อไป

“กระทรวง อว. พร้อมสานพลังการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทย พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า และพร้อมก้าวสู่อนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นจริงได้เร็วขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีบุคลากรที่มีความสามารถอย่างเพียงพอ มีงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม โดยเฉพาะหากจะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน พัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความรู้และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนากําลังคนที่เหมาะสม” นางสาวสุชาดา กล่าว

ด้าน อรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรและสื่อสารสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ลอรีอัล ประเทศไทย เราดำเนินโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 แล้ว โดยทุนวิจัยลอรีอัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ จะมอบทุนจำนวน 250,000 บาทต่อทุน ให้กับนักวิจัยสตรีไทยที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี ใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ โดยงานวิจัยจะต้องมีศักยภาพชัดเจนในการสร้างประโยชน์ต่อสังคม มีกระบวนการวิจัยที่เหมาะสม ผ่านเกณฑ์การชี้วัดของโครงการฯ มีจริยธรรมในการทำงาน และเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิทยาศาสตร์ และจนถึงปัจจุบัน ลอรีอัล ประเทศไทยได้มอบทุนให้กับนักวิจัยสตรีไทยไปแล้วทั้งสิ้น 84 คน จาก 20 สถาบัน และเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเราในการส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมให้กับสตรีในแวดวงวิทยาศาสตร์ และวิจัย”

Related Posts

Send this to a friend