KNOWLEDGE

โควิดไม่สามารถหยุด ‘โคดดิ้ง’ รัฐบาลเดินหน้าอบรมครู ปูพื้นฐานสู่การเรียนภาษาคอมพิวเตอร์สอดรับยุคดิจิทัล

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วาระการพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นวาระเร่งด่วน การส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญ ซึ่งเรื่องนี้ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รายงานความก้าวหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบว่า ได้ดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนที่เป็นการปูพื้นฐานทักษะในระดับเด็กเล็ก ก่อนที่จะเข้าสู่การสอนภาษาคอมพิวเตอร์ในชั้นเด็กโต ซึ่งตั้งแต่เล็กเด็กจะต้องมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ การแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยเหตุด้วยผล และเมื่อโตขึ้นในระดับมัธยมและอุดมศึกษา พื้นฐานการคิดวิเคราะห์ที่ดีนี้จะส่งผลให้นักเรียนมีความเข้าใจในการเรียนวิชาภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ในช่วงปีที่ผ่านมา สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมครูออนไลน์หลักสูตรการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ-โคดดิ้งสำหรับครูไปแล้ว 1.4 แสนคน และจะเดินหน้าต่อ ซึ่งขณะนี้มีครูลงทะเบียนขอรับการอบรมทั้งหมด 2 แสนกว่าคน มากไปกว่านั้น สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล จะมีการสาธิตการประยุกต์ใช้โค้ดดิ้งกับสาระวิชาทั่วไป เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ในขณะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อีกหน่วยงานสำคัญที่ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ในระดับมัธยม ได้พัฒนาสื่อการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศแล้วกว่า 2,200 โรงเรียน
 
นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเสมอว่าในยุคดิจิทัลนี้ เยาวชนไทยต้องมีทักษะในเรื่องการคิดวิเคราะห์ให้มาก ทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยเหตุด้วยผล และการคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นทักษะและความรู้ที่ภาคเอกชนต้องการอย่างมาก รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนในทุกด้านที่จะเป็นการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีทักษะสอดรับกับสังคมในยุคดิจิทัล และรู้จักการใช้ศักยภาพของตนเองเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

Related Posts

Send this to a friend