KNOWLEDGE

กองทุนสื่อ เปิดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ปลุกพลังสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สัญจร 5 ภูมิภาค ปี 2565 ชูแนวคิด “กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม” เปิดเวที “TMF POWER FOR CHANGE สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย เปิดพื้นที่สร้างพลังการมีส่วนร่วม รู้เท่าทันสื่อ สร้างเครือข่ายนิเวศสื่อที่ดี พร้อมยกระดับสู่แนวร่วมผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมทั้งเครือข่ายภาคีและประชาชนร่วมงาน

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นสร้างระบบนิเวศสื่อที่ดี การผลิตสื่อในเชิงบวก การใช้สื่อเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมให้กับสังคม ซึ่งนอกจากการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์แล้ว สิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมเสริมเข้าไปคือ เรื่องของ Soft Power เพราะทุกวันนี้สื่อไม่ได้ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือสร้างการมีส่วนร่วมเท่านั้น แต่สื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนและเป็นตัวนำในเรื่องของเศรษฐกิจ ซึ่งทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะสร้างแรงกระเพื่อมในเรื่อง Soft Power ของประเทศไทยซึ่งเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลที่ต้องการใช้สื่อเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ภารกิจหลักของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คือ ให้ประชาชนมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อ รู้ทันข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และสามารถรับมือกับข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นได้ รวมถึงการสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อที่มีความปลอดภัยและสร้างสรรค์ออกไปสู่สังคมไทยและสังคมโลก ซึ่งการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ได้ตั้งเป้าหมายการมีส่วนร่วม ทั้งการร่วมเป็นผู้มีทักษะการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล สามารถคิด วิเคราะห์ และแยกแยะได้ ร่วมเป็นเครือข่ายสร้างนิเวศสื่อที่ดี เป็นสื่อที่มีความปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีช่องทางการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งสามารถตรวจสอบข่าวปลอม (Fake News) ได้ตลอดเวลา รวมทั้งการเป็นผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันผลิตและเผยแพร่สื่อที่มีความปลอดภัยและสร้างสรรค์สังคม รวมถึงการสร้างผลงานจาก Soft Power ของประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ไปทั่วโลก

สำหรับเวที “TMF POWER FOR CHANGE สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” มีกำหนดการจัดงาน 5 ภูมิภาค 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่2 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี และครั้งที่ 4 ภาคกลางและภาคตะวันออก จะจัดในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ทั้งนี้โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tmfpowerforchange.com

Related Posts

Send this to a friend