KNOWLEDGE

บอร์ด กสศ.เดินหน้าสร้างหลักธรรมาภิบาลองค์กร เน้นบริหารจัดการองค์กรด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหาร กสศ.นำโดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร กสศ. ได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง นโยบายธรรมาภิบาล (Governance Policy) โดยกำหนดให้นโยบายธรรมาภิบาลถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินงานที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะใช้เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งจะต้องไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏในนโยบายธรรมาภิบาลนี้

ทั้งนี้ ในหลักการหรือกรอบธรรมาภิบาลขององค์กร ให้ยึดถือหลักการมาตรฐาน และแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พร้อมทั้งจัดให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายธรรมาภิบาลของ กสศ.​ อย่างทั่วถึง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

นายสุภกร กล่าวว่าอย่าไรก็ตาม ในประกาศยังกำหนดให้คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลของ กสศ. รวมทั้งกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนติดตามดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายธรรมาภิบาล กสศ.​ รวมถึงประเมินผลและพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงาน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลในระดับประเทศและระดับสากลเป็นประจำทุกปี

“คณะกรรมการบริหาร กสศ. ยังได้ออกประกาศเรื่องนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักการสำคัญ และค่านิยมองค์กร เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสาธารณชน  โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำระบบกำกับดูแลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับภารกิจพื้นฐานขององค์กรและส่วนงานทั้งหมด พร้อมจัดให้มีคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมภารกิจพื้นฐาน” นายสุภกร กล่าว

นายสุภกร กล่าวว่า คณะกรรมการบริหาร กสศ. ยังได้ออกประกาศเรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่ คณะกรรมการทั้งหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลทั่วไป ให้เป็นผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม กสศ.และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้จัดการและสำนักงาน กสศ.รวมทั้งเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  

“ตั้งแต่ กสศ.ตั้งขึ้นมาเราให้ความสำคัญเรื่องการบริหารงานด้วยความโปร่งใส และกำกับดูแลดำเนินงานให้มีคุณธรรมมาโดยตลอด เราทำงานผ่านเครือข่ายบุคลากรภายนอกหลายแสนคน ดังนั้นจึงจะต้องพยายามรณรงค์และจัดระบบการป้องกันอย่างรอบคอบและรัดกุมมากที่สุด กสศ.มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร อยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรี ที่ใส่ใจต่อการบริหารงานกองทุนด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล” นายสุภกร กล่าว   

นายสุภกร กล่าวว่า  กสศ.ในฐานะหน่วยงานรัฐที่ก่อตั้งขึ้นมาจะครบ 3 ปี ในวันที่ 14 พ.ค. 2564 นี้ การรณรงค์และสร้างจิตสำนึกต่อบุคลากรจึงเป็นเรื่องสำคัญ  และคณะกรรมการบริหาร กสศ. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการองค์กรมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่น และเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน

Related Posts

Send this to a friend