EVENT

สรุปกำหนดการในการเยือนราชอาณาจักรไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เป็นพระสันตะปาปาองค์ที่ 266 ของพระศาสนจักร พระนามเดิมว่า ฮอร์เก มาริโอ แบร์โกลิโอ เป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่เป็นนักบวช คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการศึกษา ค้นคว้า ส่งเสริมวัฒนธรรม และเคารพในสิทธิมนุษยชน และความแตกต่างของชาติพันธุ์ ทรงรับศีลบวชเป็นบาทหลวงเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 1969 ได้สืบตำแหน่งเป็นอาร์คบิชอปแห่งบัวโนสไอเรสในปี 2001 และได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาเมื่อ 13 มีนาคม 2013

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2562 โดยจะออกเดินทางจากประเทศอิตาลีช่วงค่ำวันที่ 19 พฤศจิกายน และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 ในเวลา 12.30 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

โดยกำหนดการสำคัญมีดังนี้
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
รัฐบาลไทยจะจัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณลานด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล
เสด็จเข้าเฝ้าและมีพระปฏิสันถารกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
เสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เป็นการส่วนพระองค์
ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ (พิธีมิสซา) และทรงเทศน์ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
เสด็จไปปราศรัย ณ วัดคาทอลิกนักบุญเปโตร สามพราน
พบบรรดาบิชอปของไทย และสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย และพบคณะนักบวชเยสุอิตในปะรเทศไทย บริเวณสักการะสถานบุญราศีนิโลคาสบุญเกิด กฤษบำรุง
ทรงปราศรัย และพบปะกับผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ และผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มิสซาสำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญบางรัก

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
พิธีอำลาส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงเสด็จออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังกรุงโตเกียว

Related Posts

Send this to a friend