ENVIRONMENT

ร่วมปลูกป่าต้นน้ำ ปิง-วัง-ยม-น่าน ภาคเหนือ ลดโลกร้อน

ป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์เป็นรากฐานสำคัญต่อการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ ล้วนต้องพึ่งพาอาศัยประโยชน์ของป่าไม้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรงป่าไม้เป็นแหล่งอาหารของคน ส่วนทางอ้อมป่าไม้ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม เช่น ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ไม่เพียงเท่านี้พื้นที่สีเขียวของป่ายังเป็นตัวช่วยดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นเหตุสำคัญของโลกร้อน

ล่าสุดภาครัฐ ชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน และเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อย่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรม “WE GROW ปลูกเพื่อความยั่งยืน พื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน” โดยในปี 2563 นี้ เริ่มต้นด้วยการปลูกต้นไม้พื้นที่ต้นน้ำยมเป็นแห่งแรก ในพื้นที่บ้านดอนไชยป่าแขม อ.ปง จ.พะเยา 

นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และพนักงานซีพีอาสา หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และชาวบ้านในชุมชนกว่า 250 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นเเคนา ราชพฤกษ์ ต้นหว้า พยุง ตะเคียนทอง สารภี ยางนา สัก ไผ่ และมะม่วง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เติบโตได้ดีและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

นายจอมกิตติ ศิริกุล กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน ไปแล้วกว่า 508,224 ต้น พื้นที่ประมาณ 6,000 ไร่ ในช่วงปี 2559-2562 และปีนี้ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำยม ณ บ้านดอนไชยป่าแขม อ.ปง จ.พะเยา เป็นการเริ่มต้นโครงการในพื้นที่ต้นน้ำภาคเหนือ ประจำปี 2563 เป็นแห่งแรก และจะทยอยปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำปิง วัง และน่าน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศน์

ป่าต้นน้ำแห่งนี้ ยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่ คนในชุมชน โดยส่งเสริมการปลูกไผ่และพืชมูลค่าสูง เช่น กาแฟโรบัสต้า เป็นการเพิ่มอาชีพทางเลือก ปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรและเกิดการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

กิจกรรม “WE GROW ปลูกเพื่อความยั่งยืน พื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน” ยังคงเดินหน้าปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในปีนี้ทั้งหมดรวม 100,000 ต้น

Related Posts

Send this to a friend