ENVIRONMENT

ศาลปกครองสั่งคุ้มครองชั่วคราว ให้เทศบาล นครศรีฯ ยุติกิจการบ่อขยะ

ชาวบ้านเฮ ศาลปกครองสั่งคุ้มครองชั่วคราว ให้เทศบาลนครศรีธรรมราชยุติกิจการบ่อขยะ พร้อมขุดร่องน้ำและฉีดพ่นจุลินทรีย์

นายประสาร พยาบาล ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีทางปกครอง ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการศาลปกครองนครศรีธรรมราช ส่งหนังสือแจ้งคำสั่งศาลปกครองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผลจากการฟ้องคดีชุดแรก ของผู้เสียหายจำนวน 53 ราย ไปยัง 14 หน่วยงานที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดี โดยศาลปกครองมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ก่อนการพิพากษา

มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ระงับการทิ้งขยะด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นการชั่วคราว จนกว่าคดีจะถึงที่สุด หรือศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น และให้ดำเนินการขุดร่องน้ำระหว่างบ่อขยะกับถนน ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก เพื่อระบายเป็นทางน้ำเสียจากบ่อขยะ (น้ำชะขยะ) ไปยังบ่อบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานฉีดพ่นน้ำยาจุลินทรีย์อย่างเคร่งครัดเป็นประจำทุกวัน และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งศาล

สำหรับคดีนี้ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภูเขาขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยื่นฟ้องเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 14 ราย หลังจากได้รับผลกระทบจากภูเขาขยะ ปริมาณกว่า 2.4 ล้านตัน โดยได้เข้าชื่อร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายกับสภาทนายความแห่งประเทศไทย และประธานคณะทำงานคดีสิ่งแวดล้อม ยื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

Related Posts

Send this to a friend