ENVIRONMENT

แจง PM2.5 ส่วนหนึ่งมาจากหมอกควันข้ามแดน 14-19 เม.ย.ดีขึ้น

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ว่า ส่วนหนึ่งมาจากหมอกควันข้ามแดน ซึ่งนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะคณะกรรมการภายใต้รัฐมนตรีประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ได้แจ้งสำนักเลขาธิการอาเซียน ให้ประเทศในอนุภูมิภาคแม่โขงยกระดับการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเร่งด่วนแล้ว

อย่างไรก็ตาม จำนวนจุดความร้อนในอนุภูมิภาคแม่โขงปี 2565 ดีขึ้นกว่าปี 2564 โดยจำนวนจุดความร้อนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงปัจจุบัน ลดลงถึงร้อยละ 38 ซึ่งที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เป็นผู้นำขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียน ลดจำนวนจุดความร้อนในภูมิภาคปี 2565 ลงจากปี 2564 ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 20 และขยาย Haze Free ASEAN Roadmap สำหรับภูมิภาคอาเซียน รวมถึงแผนปฏิบัติการเชียงราย 2017 สำหรับอนุภูมิภาคแม่โขง ซึ่งแผนปฎิบัติการเชียงรายได้ถูกขยายไปอีก 5 ปี

ขณะที่ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) คาดการณ์ว่าสถานการณ์ PM2.5 ในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ หลังวันที่ 14 เมษายนนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 เมษายนนี้ จากสภาพอากาศที่เอื้อต่อการระบายมลพิษ แต่ยังต้องดำเนินการควบคุมจำนวนจุดความร้อนควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Related Posts

Send this to a friend