ENVIRONMENT

พล.อ.ประวิตร ประชุม คกก. ‘สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ’ สั่งถอดบทเรียนเพลิงไหม้ บ.หมิงตี้ เคมิคอล ป้องกันซ้ำรอย

พล.อ.ประวิตร ประชุม คกก. ‘สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ’ สั่งถอดบทเรียนเพลิงไหม้ บ.หมิงตี้ เคมิคอล ป้องกันซ้ำรอย กำชับ ทส. คุมเข้มน้ำทิ้ง ไอเสียรถยนต์ ขยะบนเกาะ ย้ำทุก จว.ให้มีเตาเผา ขยะมูลฝอยติดเชื้อ

วันนี้ (15 ก.ย. 64) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผ่านระบบ Video Conference โดยที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบโครงการที่สำคัญ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างรุนแรง เช่น โครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1-2 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมความมั่นคง ระบบไฟฟ้าในภาคใต้ และสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น ,โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่ สาย อ.หาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจภาคใต้ ของกรมทางหลวง ,โครงการอ่างเก็บน้ำ น้ำญวน จ.พะเยา เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ของกรมชลประทาน

นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้เห็นชอบ มาตรการ ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ กรณี เพลิงไหม้โรงงาน เม็ดโฟมและพลาสติก บริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด จ.สมุทรปราการ โดยให้จัดทำมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติภัยสารเคมีในโรงงาน ,มาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมาตรการจัดการมลพิษในสิ่งแวดล้อม และยังเห็นชอบ ให้ควบคุมค่ามาตรฐาน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากไอเสียรถยนต์ใช้งานขนาดเล็ก โดยให้ครอบคลุมรถยนต์มาตรฐานยูโร 4 และรถยนต์ไฮบริด รวมถึง ควบคุมการระบายน้ำทิ้ง /น้ำเสีย จากสถานประกอบการขนาดเล็ก และได้เห็นชอบ มาตรการแก้ปัญหาจัดการขยะมูลฝอย บนเกาะทั้ง14 เกาะ

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัด ต้องมีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดละ1 แห่ง และกำชับ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องกำกับ ควบคุมโครงการต่างๆให้เป็นไปตาม EIA และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด การก่อสร้างถนน บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ และส่งเสริมเศรษฐกิจร่วมกัน การควบคุมน้ำทิ้ง ,ขยะมูลฝอย และไอเสียรถยนต์ ต้องบังคับใช้กฎหมายจริงจัง โดยเฉพาะโรงงานสารเคมี จะต้องมีมาตรการป้องกันเพลิงไหม้ ที่เข้มงวด และต้องไม่เกิดขึ้นอีกโดยเด็ดขาดขาด

Related Posts

Send this to a friend