ENVIRONMENT

3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก

วันอนุรักษ์สัตว์ป่าโลก หรือ วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ตรงกับวันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ก่อตั้งภาคีอนุสัญญาไซเตส เพื่อให้เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าโลกตลอดจนร่วมตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่มีต่อมวลมนุษยชาติ

สำนักเลขาธิการไซเตส ได้ประกาศแนวคิดหลักของวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี 2566 คือ “Partnerships for Wildlife Conservation” เพื่อให้ความสำคัญแก่ผู้ที่กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่า การรักษาไว้ซึ่งกลุ่มพันธมิตรที่มีอยู่แล้วและการสร้างพันธมิตรใหม่ในการอนุรักษ์ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งต่ออนาคตของทุกชีวิตบนโลก ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติในฐานะชนิดพันธุ์หนึ่งขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของจำนวนประชากรสัตว์ป่าและพืชป่า และความเฟื่องฟูของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งจะช่วยค้ำจุนให้โลกใบนี้มีสุขภาวะที่ดี และเป็นแหล่งพึ่งพิงให้ทุกชีวิตต่อไป

ประเทศไทย เริ่มจัดงานอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า เพื่อให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้ศึกษา ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้รักและหวงแหนธรรมชาติ นอกจากนี้ในหลาย ๆ จังหวัดยังได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ และการเสวนาต่าง ๆ ด้วย

Related Posts

Send this to a friend