DEEPSOUTH

นักเรียนชายแดนใต้โบกธง เป็นสัญลักษณ์เชิญชวนปรองดอง

วันนี้ (17 ก.ย. 63) เวลา 08.30 น. ที่บริเวณลานสนามหน้าเสาธง โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ตั้งอยู่ ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ตัวแทนนักเรียนทั้งชายและหญิงชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 300 คน ได้ร่วมกันถือธงชาติไทยโบกสะพัด ภายหลังจากทำความเคารพธงชาติแล้วเสร็จ เพื่อแสดงออกเป็นเชิงสัญลักษณ์ เชิญชวนนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.นราธิวาส ทั้ง 3 เขต รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีความปรองดองรู้รักสามัคคี และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง เนื่องจากปัจจุบันบ้านเมืองมีความวุ่นวายและบอบซ้ำมามากแล้ว

ต่อมาตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ได้แสดงการขับร้องอานาซีดบนเวทีที่มีการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน ด้วยภาษาอาหรับและได้แปลเป็นภาษาไทย ในหัวข้อ คนดีของสังคม ซึ่งเป็นเนื้อหาหน้าที่ของเยาวชนที่ดีในการประพฤติตัวในสังคมปัจจุบัน และมุ่งเน้นไขว่คว้าหาความรู้เมื่อเติบโตขึ้นจะได้เป็นพลเมืองที่ดี นำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศและบ้านเกิด และเมื่อแล้วเสร็จกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนนักเรียนโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา พ.อ.ไพศาล หนูสังข์ รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส ได้เป็นประธานเปิดงาน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนรักห่วงแหนถิ่นเกิด มีความจงรักภักดี การเทิดทูน และการพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการปลูกฝั่งให้เยาวชนในสถานศึกษามีจิตสำนึก เกิดความสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่น

นอกจากนี้แล้วกลุ่มเยาวชนนักเรียนโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ได้มีกิจกรรมปิดท้าย โดยรวมกับเจ้าหน้าที่ทหารพรานกรมทหารพรานที่ 48 และชาวบ้านจิตอาสา ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่รายรอบเขตบริเวณโรงเรียน ด้วยการเก็บกวาดขยะปฏิกูลและปรับพื้นที่ที่รกร้างให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นการสร้างจิตสำนึกและถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของเยาวชน ทั้งที่สถานศึกษาและภูมิลำเนาให้มีความน่าอยู่

Related Posts

Send this to a friend