DEEPSOUTH

เทศบาลนครยะลา จัดอบรมการชงกาแฟระดับมืออาชีพ “Yala Barista Workshop” เป็นครั้งแรก

เทศบาลนครยะลาร่วมกับสมาคมบาริสต้าแห่งประเทศไทย จัดการอบรมการชงกาแฟระดับมืออาชีพ Yala Barista Workshop ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนและ  ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน โดยมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา

นายอนุชิต กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรีนครยะลา ประธานในพิธี เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำในขณะนี้ ประกอบกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสังคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำของรายได้ ปัญหาจำนวนผู้ด้อยโอกาสประเภทต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ปัญหาประชากรวัยทำงานมีการตกงานเพิ่มขึ้นจากการปิดตัวลงของสถานประกอบการที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาระยะยาวในอนาคต

นอกจากนี้ยังพบว่าจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเยาวชนใหม่และคนวัยทำงานได้เปลี่ยนไปมาก กล่าวคือ มีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารจานด่วนที่เน้นความสบายรวดเร็วแข่งกับเวลา และค่านิยมในการบริโภคกาแฟ ประเภทกาแฟปรุงสดมากขึ้น ทำให้อาชีพอิสระด้านการบริการอย่าง ร้านกาแฟรูปแบบใหม่ ๆ เชิงสร้างสรรค์ เป็นทางเลือกที่สามารถตอบสนองค่านิยมเหล่านี้ได้ดี และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารที่พยายามฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของเมือง หลังประสบปัญหาซบเซาจากผลกระทบสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่มานาน ด้วยการใช้พืชผลเกษตรในพื้นที่ อาทิ ทุเรียน ลองกอง ส้ม โดยเฉพาะกาแฟที่มีโอกาสทางการตลาดสูงในปัจจุบัน

รองนายกเทศมนตรีนครยะลา เสริมอีกว่า เทศบาลนครยะลาเตรียมส่งเสริมให้จังหวัดยะลาเป็นเมืองแห่งผลไม้และเมืองแห่งกาแฟ จึงได้ร่วมมือกับ สมาคมบาริสต้าแห่งประเทศไทย จนกระทั่งเกิดเป็นการอบรมการชงกาแฟระดับมืออาชีพ Yala Barista Workshop ขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา ซึ่งจัดอยู่ในกิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้นแก่ประชาชนทั่วไปและเยาวชนด้อยโอกาส ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป

การอบรมการชงกาแฟระดับมืออาชีพ Yala Barista Workshop เป็นการฝึกอบรมการชงกาแฟตั้งแต่ทักษะพื้นฐานจนถึงเทคนิคขั้นสูง ซึ่งเป็นหลักสูตรเต็มวันที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถได้รับรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ มีการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์กาแฟในปัจจุบัน การแนะนำอุปกรณ์ และการแบ่งปันเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับการชงกาแฟระหว่างเข้าฐานฝึกปฏิบัติจริง โดยแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้

และมีบาริสต้ามืออาชีพระดับประเทศอย่าง นายวิษณุ บุญชื่น แชมป์บาริสต้าไทย ปี 2011 และแชมป์บาริสต้าอันดับที่ 6 ในการแข่งขัน First Fushan Cup International Barista Championship of Chaina นายศิวกร บุญศิริชาญ แชมป์บาริสต้าไทย ปี 2012 นางสาวสุชานุช วิจินธนสาร ผู้ช่วยบาริสต้า และนางสาวกนิษฐา ศรีทรงเมือง ผู้ช่วยบาริสต้า เป็นผู้ฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านอย่างใกล้ชิด

เทศบาลนครยะลา มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจนำพืชกาแฟไปประกอบอาชีพใหม่รวมไปเพิ่มทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพเดิม จะได้รับโอกาสในการฝึกอบรมระยะสั้นตามที่ตนสนใจ ตลอดจนสามารถต่อยอดกิจการของตนให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

Related Posts

Send this to a friend