COVID-19

กรมการจัดหางาน แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ อำนวยความสะดวกช่วงโควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 นอกจากกระทบโดยตรงต่อกลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักเมื่อปลายปี 2563 แต่ด้วยความร่วมมือของแรงงานต่างด้าว และผู้ประกอบการ รวมถึงทุกภาคส่วน ทำให้สามารถแก้ไขวิกฤตให้ผ่านพ้นไปได้ ในขณะที่กรมการจัดหางานได้สนับสนุนผู้ประกอบการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายรูปแบบ ทั้งการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฏหมาย การต่ออายุวีซ่าแรงงาน MOU และการนำระบบอิเล็คทรอนิคส์ มาใช้ในการจัดการแรงงานต่างด้าวด้วย

ความร่วมมือของแรงงานต่างด้าวในตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร แรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ และผู้ประกอบการ ในการแก้วิกฤตโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในช่วงปลายปี 2563 ทั้งการควบคุมพื้นที่ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในเชิงรุก รวมถึงการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย ท่ามกลางการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องเปลี่ยนขั้นตอนการขึ้นทะเบียน การยื่นคำร้องต่างๆ มาใช้มาตรการ New Normal โดยกรมการจัดหางาน มีความห่วงใย ทั้งนายจ้าง ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวที่จะออกมาดำเนินการตามกระบวนการขอรับใบอนุญาตทำงาน จึงกำหนดให้ดำเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แจ้งบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวและคนต่างด้าวแจ้งข้อมูลบุคคล และการดำเนินการของนายจ้างยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ซึ่งสามารถทำได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://e-workpermit.doe.go.th ถือเป็นการลดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อลดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้ทางหนึ่ง

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 เป็นความพยายามที่กรมการจัดหางาน ได้ดำเนินการทั้งระบบ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวด้วย หากนายจ้าง สถานประกอบการ หรือคนต่างด้าวที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแนะนำวิธีการดำเนินการให้ด้วย

กรมการจัดหางานยังเตรียมจัดงาน Job Expo อีกครั้งในเดือน กรกฏาคม ถึงสิงหาคมนี้ เป้าหมายหนึ่งคือการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาจ้างแรงงานไทย ทดแทนแรงงานต่างด้าว เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว จากสถานการณ์โควิด-19 ด้วย

Related Posts