COVID-19

โฆษกรัฐบาล ประกาศกักตัว 14 วัน เริ่ม พรุ่งนี้ หลัง นักศึกษา วปอ.รุ่น 63 ติดโควิด 1 คน และ ข้าราชการ ประจำ วปอ. ติด 1 คน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเรียนร่วมรุ่น วปอ.63 ด้วย ประกาศกักตัวตามมาตรการเฝ้าระวังทางสาธารณสุขเป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป โดยระบุว่าแม้ไม่ได้ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ และได้เข้ารับวัคซีนแล้ว แต่ก็จะขอกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการตามมาตรการเฝ้าระวัง และได้เข้ารับการตรวจ swab test แล้ว อยู่ระหว่างรอผล

ทั้งนี้ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 มีผู้เข้ารับการศึกษา จำนวน 285 คน ประกอบด้วยข้าราชการทหาร 94 นาย ข้าราชการตำรวจ 9 นาย ข้าราชการพลเรือน 77 คน พนักงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ 15 คน ภาคเอกชน 15 คน นักธุรกิจและบุคคลทั่วไป 68 คน นักศึกษาจากมิตรประเทศจำนวน 7 นาย จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคปฐมนิเทศและภาคการศึกษาหลัก

Related Posts