BUSINESS

ธุรกิจผลิตอาหารรักษาระดับมาตรการป้องกันสูงสุดตลอดห่วงโซ่การผลิตจนถึงผู้บริโภค

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน หรือ ซีพีเอฟ ยังคงรักษาระดับมาตรการป้องกันสูงสุดตลอดห่วงโซ่การผลิตจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานแปรรูปอาหาร การขนส่ง คู่ค้าและช่องทางจำหน่าย ตลอดจนพนักงานทั้งไทยและแรงงานต่างชาติให้ได้รับการดูแลตามมาตรฐานป้องกันโรคสูงสุด เดินหน้าส่งมอบอาหารปลอดภัยในภาวะวิกฤตให้ผู้บริโภคอย่างเพียงพอ

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ได้กล่าวว่า ซีพีเอฟ มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 โดยยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด ตามแนวทางปฏิบัติของภาครัฐและของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นมาตรการที่เข้มงวดสามารถรองรับสถานการณ์การระบาดของโควิค-19 รอบใหม่ได้ดี โดยเพิ่มมาตรการเสริมควบคู่เพื่อป้องกันในทุกมิติ โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตและส่งมอบอาหาร คุณภาพ ความปลอดภัยถึงมือผู้บริโภค แบ่งเป็น
– กระบวนการผลิตของฟาร์ม และสถานประกอบการ ยกระดับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ในบริเวณสำนักงาน วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ห้องบรรจุ และอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหมดอย่างละเอียด
– ทรัพยากรบุคคล พนักงานทุกคนในฟาร์ม และโรงงานต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิก่อนเข้าปฏิบัติงาน ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าพื้นที่ รถขนส่งสินค้าทุกคันต้องผ่านการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาที่บริเวณล้อรถ และจัดจุดเทียบส่งสินค้าที่บริเวณลานรับและกระจายสินค้า

 

ด้านนางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในส่วนของพนักงานมีการเฝ้าระวังโรคระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงาน และ กระบวนการผลิตเดินหน้าโดยไม่หยุดชะงัก รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพและคู่ค้าปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้าน (Work from Home) โดยขึ้นกับความเหมาะสมของงาน และมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดด้านสุขอนามัยตลอดเวลา ตั้งแต่ที่บ้าน การเดินทางไป-กลับ การปฏิบัติตัวในระหว่างทำงาน การรับประทานอาหาร การรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) ระยะห่างทางบุคคล (Physical Distancing) และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อย่างทั่วถึง และมีกรอกข้อมูลการเดินทางในแอพพลิเคชั่น CPF Connect ตรวจสอบและติดตามข้อมูลการเดินทาง สำหรับการประเมินความเสี่ยงได้ทันท่วงที

สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในไลน์การผลิต ต้องผ่านการคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในพื้นที่และจุดที่สัมผัสบ่อย รวมถึงเพิ่มการขนส่งด้วยระบบสายพาน ลดการสัมผัสของพนักงาน ตลอดจนจัดที่พักให้แรงงานต่างชาติอยู่ในหอพัก และมีรถรับส่งจากที่พักถึงโรงงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องช่องทางจำหน่ายให้ถึงมือผู้บริโภคตามมาตรฐานความปลอดภัย โดย ซีพี เฟรชมาร์ท มีแนวทางการบริหารจัดการในร้านให้ถูกสุขอนามัยและการใช้บริการของลูกค้าอย่างเคร่งครัดตาม 9 มาตรการ ในโครงการ “ซีพี เฟรชมาร์ท สะอาด ปลอดภัย รวมใจต้านโควิด-19” ใช้เป็นแนวปฏิบัติทุกสาขาทั่วประเทศ พนักงานในร้านต้องสวมหน้ากากอนามัยและสวมถุงมือระหว่างปฏิบัติ การทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสบ่อย เช่น ถาดรับเงิน ที่จับประตู พร้อมทั้งขอความร่วมมือกับลูกค้าทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน และส่งเสริมให้ลูกค้าใช้สั่งซื้อและชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ และใช้บริการส่งสินค้าถึงบ้านแทน

Related Posts

Send this to a friend