BUSINESS

บอร์ด คปภ.สั่ง ‘เอเชียประกันภัย’ หยุดรับประกันภัยชั่วคราว ห้ามรับลูกค้าใหม่

บอร์ด คปภ. เห็นชอบให้นายทะเบียน สั่ง “เอเชียประกันภัย” หยุดรับประกันภัยชั่วคราว พร้อมคุมเข้ม ห้ามรับลูกค้ารายใหม่ 

ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มติเห็นชอบให้ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 เป็นต้นไป หลังปรากฏพฤติการณ์และหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า มีฐานะการเงินไม่มั่นคง มีประมาณการหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน มีสภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด 

ทำให้ไม่สามารถมั่นใจได้ว่า บริษัทมีความสามารถชำระหนี้ตามภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนได้ และยังพบว่า มีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยไม่เป็นไปตามแบบและข้อความ ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

คปภ. พิจารณาจากพฤติการณ์และหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดแล้ว เห็นชอบให้นายทะเบียน ใช้อำนาจตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม สั่งให้บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ห้ามเคลื่อนย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สิน และให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและการดำเนินงาน

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ระบุว่า การออกคำสั่งนายทะเบียน จะช่วยให้สำนักงาน คปภ. สามารถคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนได้เต็มที่ โดยสามารถเข้าไปควบคุมบริษัทฯ และเคลียร์ปัญหาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้สั่งการไปยังสายตรวจสอบและสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 

ตลอดจนสำนักงาน คปภ.ทั่วประเทศ ตรวจสอบสาขาและสำนักงานตัวแทนของ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ และให้ดำเนินการแจ้งสั่งหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัท ตัวแทน หรือนายหน้าประกันภัย ขายกรมธรรม์รายใหม่ในระหว่างหยุดรับประกันภัย 

พร้อมทั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่เข้าไปประจำที่บริษัท เพื่อควบคุมดูแลให้บริษัทดำเนินการตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนด หากพบว่ามีการกระทำความผิด จะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด

Related Posts

Send this to a friend