BUSINESS

โอสถสภา คว้า 2 รางวัล ด้านการช่วยเหลือสังคมและมอบโอกาสแด่ผู้พิการ

โอสถสภา ล่าสุด คว้า 2 รางวัล ในด้านการสนับสนุนคนพิการ และรางวัลมอบโอกาสสู่การสร้างอาชีพ เริ่มจากรางวัลที่ 1.อย่าง “องค์กรต้นแบบความยั่งยืน ในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการปี 2565” (ประเภทดีเด่น) โดยสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก และรางวัลที่ 2 อย่าง “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดีเด่น ประจำปี 2565” โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการเป็นพลังสนับสนุน ช่วยเหลือคนพิการตามแนวคิด “ให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา” เน้นการส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่คนพิการ ภายใต้โครงการ “พลังเพื่อก้าวต่อไป” หรือ “Life must go on”

ทั้งนี้โอสถสภาได้ริเริ่มโครงการ “พลังเพื่อก้าวต่อไป” หรือ “Life must go on” ขึ้นเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาตรา 35 เน้นการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน หรือแนวคิด “ให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา” โดยเป็นพลังให้แก่คนพิการ โดยเฉพาะหัวหน้าครอบครัว ที่เคยเป็นเสาหลักของครอบครัว แต่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจนพิการ ให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพ เพื่อดูแลตนเองและครอบครัวได้อีกครั้ง ด้วยการเสริมสร้างพลังกาย ฟื้นฟูร่างกายและพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างพลังใจ

โดยการปรับสภาพบ้านให้คนพิการ สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง ไม่เป็นภาระของคนในครอบครัว ทำให้มีความมั่นใจอีกครั้ง และเสริมสร้างพลังชีวิต ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม หรือจัดหาอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ให้ผู้ที่มีทักษะแต่ขาดทุนทรัพย์ เช่น อาชีพปลูกถั่วงอก เพาะเห็ด สานกระเป๋า ขายอาหาร ตัดผม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อเป็นพลังให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อ

ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการฯ โอสถสภาได้สั่งสมองค์ความรู้ ซึ่งนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการจัดหางาน หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงได้ต่อยอดพัฒนา เสริมสร้างโมเดลใหม่ๆ ซึ่งสร้างความแข็งแกร่งให้แก่คนพิการ ทั้งการรวมกลุ่ม พึ่งพากันและกัน การแลกเปลี่ยนความรู้และช่องทางการจำหน่ายสินค้า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการทำการตลาด ส่งเสริมการขาย และช่วยสร้างแบรนด์ให้แก่สินค้า ของคนพิการในโครงการฯ ได้แก่ สินค้าเกษตรปลอดภัย ใช้ชื่อแบรนด์ ‘กินดี’ ส่วนงานจักสานใช้ชื่อแบรนด์ว่า ‘แฮนดี้’ และเฟอร์นิเจอร์งานไม้ใช้ชื่อแบรนด์ ‘อยู่ดี’

นอกจากนี้ยังได้สร้างเพจกินดีอยู่ดีแฮนดี้ เพื่อขยายช่องทางการทำตลาดออนไลน์ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญยังได้สนับสนุนให้คนพิการ ในโครงการเปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้ แบ่งปันโอกาสที่ตนเคยได้รับให้แก่คนอื่นๆ รวมถึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ โดยคนพิการเพื่อคนพิการ เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่สมาชิกใหม่และผู้ที่สนใจ ดังนั้นการได้รับรางวัลทั้งสองในปีนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจและยังแสดงให้เห็น ถึงจุดยืนของโอสถสภาที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาและดูแลสังคม เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงข้างสังคมไทย

Related Posts

Send this to a friend