BUSINESS

บ.ไลอ้อน จัดโครงการบริการทันตกรรมป้องกัน เคลือบฟันฟลูออไรด์ ในเด็กก่อนวัยเรียน 2,500 คน

บ.ไลอ้อน ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดทำโครงการ “บริการทันตกรรมป้องกันเคลือบฟันฟลูออไรด์ในเด็กก่อนวัยเรียน” ขึ้น ในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2566 เป็นเวลา 4 เดือน เพื่อให้เข้าถึงบริการทันตกรรม เพื่อป้องกันอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย และเพื่อลดอัตราการเกิดโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียน รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม ของผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ครู ภายใต้โครงการฯดังกล่าว

โดยเฉพาะการเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ จะช่วยรักษาฟันน้ำนมให้แข็งแรง ทนต่อกรดที่เกิดจากแบคทีเรียที่สะสมในช่องปาก ช่วยชะลอฟันผุระยะเริ่มแรก และลดโอกาสการเกิดรอยผุใหม่ ทำให้การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ในเด็กก่อนวัยเรียน ที่อายุต่ำกว่า 6 ปี จึงมีความสำคัญ เพราะสารเคลือบฟันน้ำนม มีความแข็งแรงน้อยกว่าสารเคลือบฟันแท้ เมื่อการดูแลฟันในชุดฟันน้ำนม ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับโครงสร้างฟันแล้ว เมื่อเปลี่ยนชุดฟันจากฟันน้ำนมเป็นฟันแท้ จะทำให้โอกาสที่จะเกิดฟันผุลดน้อยลงได้

ทันตแพทย์ชนพล ไกรตรวจพล ทันตแพทย์ชำนาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (หนองขาม) เทศบาลนครแหลมฉบัง กล่าวว่า “เด็กไทยในช่วงวัยอนุบาล มีประสบการณ์ฟันผุเกิน 50% ถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆ โดยการตรวจที่ผ่านมา พบว่าเด็กมีฟันผุค่อนข้างเยอะ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของคนไทย รวมถึงรอยโรคก่อนฟันผุก็มีเยอะเช่นกัน ซึ่งรอยโรคก่อนฟันผุ คือรอยโรคสีขาวบนผิวฟัน หากแปรงฟันหรือดูแลทำความสะอาดได้ไม่ดี รอยโรคนั้นจะกลายเป็นฟันผุได้”

“ผู้ปกครองควรพาบุตรหลาน ไปพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือทุก 6 เดือน เพราะวัยเด็กเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่าน จากฟันน้ำนมเป็นฟันแท้ ฟันผุจะเกิดขี้นได้ง่ายมาก แม้จะไม่มีฟันผุ ทันตกรรมป้องกันก็สำคัญมาก เช่น การทาฟลูออไรด์ที่หมอได้ทำไปแล้ว นอกจากการทาฟลูออไรด์แล้ว ผู้ปกครองควรส่งเสริมให้เด็ก สามารถดูแลทำความสะอาดช่องปากหรือแปรงฟัน ให้ได้อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น ถ้าได้หลังมื้ออาหารด้วยก็จะดีมาก”

ด้าน นายชินธรรม พรหมมณี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 หนึ่งในสถานศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการนี้ กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสดีที่เด็กนักเรียน ได้รับความรู้ในการแปรงฟันให้ถูกวิธี และได้รับการเคลือบฟลูออไรด์ เพราะในเด็กอนุบาลยังเป็นฟันน้ำนมอยู่ เด็กก็จะได้เตรียมตัวดูแลสุขลักษณะฟันของตัวเองให้ถูกวิธี ต้องขอขอบคุณทาง บริษัท ไลอ้อน เป็นอย่างสูงที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก นักเรียนจะได้เรียนรู้ และมีวินัยในการรักษาช่องปากของตัวเอง เพราะฟันเป็นอวัยวะที่สำคัญในการบดเคี้ยวอาหาร เมื่อนักเรียนสามารถดูแล สุขภาพช่องปากได้ดีฟันก็จะไม่ผุ”

สำหรับโครงการ “บริการทันตกรรมป้องกัน เคลือบฟันฟลูออไรด์ในเด็กก่อนวัยเรียน” จัดขึ้นที่คลินิกสุขภาพเด็กดี ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (หนองขาม) เทศบาลนครแหลมฉบัง ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ทุ่งกราด) เทศบาลนครแหลมฉบัง ที่โรงเรียนอนุบาล 7 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ด้วยการให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก เด็กแรกเกิด -3 ปี ที่มารับวัคซีน ให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ถึงการเลือกใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ การดูแลสุขภาพช่องปาก และบริการเคลือบฟลูออไรด์วานิช นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกทักษะ การแปรงฟันและรณรงค์ให้มีการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ด้วยเพื่อการมีสุขอนามันที่ดี โดยมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,500 คน เป็นเด็กก่อนวัยเรียน อายุแรกเกิด-3 ปี จำนวน 1,000 คน และเด็กก่อนวัยเรียนกลุ่มอายุ 3-6 ปี จำนวน 1,500 คน”

Related Posts

Send this to a friend