AROUND THAILAND

ชป.ลุยศึกษาฯ ผันน้ำเขื่อนภูมิพล แก้แล้งเมืองตาก

กรมชลประทานร่วมกับจังหวัดตาก เปิดเวทีพูดคุยประเด็นโครงการศึกษาความเหมาะสมระบบผันน้ำจากเขื่อนภูมิพลไปยังฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จังหวัดตาก หวังบรรเทาและปัญหาขาดแคลนน้ำ และพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม  เพิ่มรายได้ให้ประชาชนกว่า 3,000 ครัวเรือน ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัดตาก มักจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เป็นพื้นที่แล้งซ้ำซากในลุ่มน้ำคลองแม่ระกา โดยเฉพาะพื้นที่ 4 ตำบล ของอำเภอเมืองตาก ได้แก่ ตำบลโป่งแดง ตำบลวังประจบ ตำบลน้ำรึม และตำบลตลุกกลางทุ่ง เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่สามารถสร้างแหล่งกักเก็บน้ำที่มีความจุเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ ทั้งการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม ราษฎรในพื้นที่จึงต้องการให้จัดหาแหล่งน้ำใกล้เคียงที่มีศักยภาพมาช่วยเหลือ ซึ่งเขื่อนภูมิพลมีศักยภาพในการผันน้ำมาบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้ ทั้งยังสามารถส่งน้ำให้กับจังหวัดกำแพงเพชรที่อยู่ปลายคลองแม่ระกา และอาจเชื่อมโยงระบบส่งน้ำไปช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบางส่วนในเขตอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ได้อีกด้วย

กรมชลประทาน จึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ในการศึกษาความเหมาะสม พบว่าแนวผันน้ำที่เหมาะสม เป็นการผันน้ำจากแม่น้ำปิงบริเวณเหนือเขื่อนแม่ปิงตอนล่างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่อยู่ห่างจากเขื่อนภูมิพลลงมาทางด้านท้ายน้ำประมาณ 5 กิโลเมตร ส่งน้ำด้วยระบบท่อส่งน้ำไปพักไว้ที่อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ที่อยู่ทางตอนบนของลุ่มน้ำสาขาคลองแม่ระกา ก่อนจะกระจายน้ำให้กับพื้นที่รับประโยชน์ในพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอเมืองตาก ประมาณ 50,000 ไร่ และพื้นที่นอกโครงการที่แนวท่อผันน้ำพาดผ่านในเขตตำบลสามเงา อำเภอสามเงา และตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก ได้อีกประมาณ 5,000 ไร่ รวมพื้นที่รับประโยชน์ทั้งสิ้นกว่า 55,000 ไร่ โดยจะวางแผนการส่งน้ำในฤดูแล้งเป็นหลักและเสริมน้ำเพื่อการเพาะปลูกในฤดูฝนเมื่อเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเท่านั้น คาดว่าจะสามารถผันน้ำได้เฉลี่ยปีละ ประมาณ 55 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยบรรเทาและลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างมาก

สำหรับโครงการผันน้ำจากแม่น้ำปิง บริเวณเหนือเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง ไปยังฝั่งตะวันออกสู่คลองแม่ระกา จังหวัดตาก ประกอบด้วยงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำแม่น้ำปิงพร้อมอาคารประกอบ, งานก่อสร้างขุดวางท่อผันน้ำจากสถานีสูบน้ำจากแม่น้ำปิงไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่พร้อมอาคารประกอบ, งานก่อสร้างขุดวางท่อแยกส่งน้ำจากท่อส่งน้ำหลัก, งานปรับปรุงคลองระบายน้ำห้วยไผ่งาม, งานก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำในคลองแม่ระกา, งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำในคลองแม่ระกา, งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองไคร้ และงานขุดวางท่อผันน้ำจากสถานีสูบน้ำต่างๆ ในระบบกระจายน้ำ ใช้เวลาดำเนินการ 4 ปี โดยในช่วงแรกเป็นขั้นตอนการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ 5 เดือน ถึง 1 ปี จากนั้นจึงเป็นขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้าง อีกประมาณ 3 ปี

ด้านนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำคลองแม่ระกา โดยเฉพาะอำเภอเมืองตาก ใน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลโป่งแดง ตำบลวังประจบ ตำบลน้ำรึม และตำบลตลุกกลางทุง รวมทั้ง สนับสนุนการส่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการปศุสัตว์ โดยจะมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 55,000 ไร่ ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต”

Related Posts

Send this to a friend