AROUND THAILAND

4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน MOU แก้ปัญหาไฟป่าฯ

วันนี้ (26 พ.ย. 65) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง , นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ทั้ง 4 จังหวัด ได้ร่วมกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ช่วงวันที่ 15 ก.พ. – 30 เม.ย. 66 รวมระยะเวลา 75 วัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ซึ่งตรงกับช่วงที่สภาพอากาศค่อนข้างนิ่งกว่าปกติ จะบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยหน่วยงานภาครัฐ และในพื้นที่ที่มีการลงทะเบียนของจังหวัดเท่านั้น โดยจะกำหนดวันเวลาในการเริ่มเผาและดับ ขอบเขตพื้นที่ รวมถึงประชุมหารือแนวทางการทำงาน และจัดกิจกรรมร่วมกัน ทั้งการลาดตระเวน การทำแนวกันไฟ กรณีเกิดไฟป่าในเขตพื้นที่รอยต่อ จะได้บูรณาการการปฏิบัติงานดับไฟป่าร่วมกัน

นอกจากนี้ ทั้ง 4 จังหวัด ยังได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ร่วมกัน เพื่อเชื่อมโยงกลไกความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมถ่ายทอดข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้สถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot) และค่าคุณภาพอากาศ (PM2.5) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Related Posts

Send this to a friend