ENVIRONMENT

ก.ทรัพย์ฯ จัดให้ความรู้ครู-นักเรียน สังเกตพฤติกรรมสัตว์ป่า

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.3 (เพชรบุรี) ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาลิงแสมสร้างความเดือดร้อนในพื้นที่ชุมชน โดยจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรมสัตว์ป่าหรือลิงแสม เพื่อการรับมืออย่างปลอดภัย ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนพรหมานุสรณ์ ในหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาลิงในแหล่งชุมชนเมือง

โดยมี นายสุรศักดิ์ อนุเมธางกูร หัวหน้าศูนย์เพาะเลี้ยงห้วยทราย และ สัตวแพทย์หญิงภาวิณี แก้วแกม ร่วมบรรยายให้ความรู้ ตั้งแต่ด้านพฤติกรรมของลิง กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าคุ้มครอง แนวทางการจัดการปัญหาระหว่างลิงและคนในระยะยาว โรคติดต่อที่สำคัญจากลิงสู่คน การป้องกันโรค ข้อควรปฏิบัติเมื่อโดนลิงกัด และจัดกิจกรรมสันทนาการและบรรยายหัวข้อการทำหมันลิงด้วย

นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โรงเรียนพรหมานุสรณ์ เป็นโรงเรียนใจกลางเมืองเพชรบุรี ซึ่งมีพื้นที่ใกล้กับที่อยู่อาศัยของฝูงลิงเขาวัง การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ครู และบุคลากร จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ซึ่งที่ผ่านมา กรมอุทยานฯ ได้ทำมาตลอดควบคู่ไปกับการทำหมันลิง ควบคุมจำนวนประชากร โดยได้ทำหมันและตรวจสุขภาพลิงไปแล้วทั้งหมด 25,000 ตัว ทั่วประเทศ เป็นลิงในพื้นที่ จ.เพชรบุรี 3,502 ตัว อยู่ในฝูงเขาวัง 563 ตัว และในปีงบประมาณ 2566 ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อทำหมันลิงเพิ่มอีก 1,600 ตัว ไว้เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป จะมีการสำรวจจัดทำบันทึกประชากรลิงในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อติดตามและวัดผลการทำหมันตลอดช่วงที่ผ่านมาด้วย

Related Posts

Send this to a friend