AROUND THAILAND

บขส. หยุดเดินรถทุกเส้นทาง 21 ก.ค .- 2 ส.ค. นี้

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐบาลต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขั้นสูงสุด อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดที่ไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด

บขส. จึงแจ้งหยุดให้บริการเดินรถเส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก และภาคใต้ ทุกเส้นทางชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเดินทางล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 สามารถติดต่อขอคืนตั๋ว หรือเลื่อนการเดินทางได้ จนถึงสิ้นปี 2564 ณ ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ ส่วนผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องเดินทางสามารถติดต่อสอบถามการให้บริการจากผู้ประกอบการรถร่วมได้โดยตรง และในการเดินทางข้ามจังหวัดขอให้ตรวจสอบประกาศ/คำสั่งจังหวัด มาตรการเข้า – ออก ในแต่ละจังหวัด และข้อมูลสถานการณ์จากเว็บไซต์ของ ศบค. หรือของจังหวัด ก่อนการเดินทาง รวมทั้งขอให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ในส่วนของบริการรับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ บขส. ยังเปิดให้บริการตามปกติ ทั้งภาคเหนือ (สายเชียงใหม่ เชียงราย) ภาคอีสาน (สายนครพนม หนองคาย อุบลราชธานี) และภาคใต้ (ภูเก็ต หาดใหญ่ สุไหงโก-ลก) ตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.30 น.

Related Posts

Send this to a friend