AROUND THAILAND

120 ปี กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในวาระครบรอบ 120 ปี กรมชลประทาน ได้รวบรวมผลการดำเนินงาน และโครงการที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอผ่านทางนิทรรศการ และกิจกรรมเสวนาทั้งในส่วนกลาง และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นย้ำว่า จากวันนี้เป็นต้นไป กรมชลประทานก็ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบชลประทานให้สอดคล้องกับความต้องการในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศน์เพื่อการเกษตรอุตสาหกรรม ฯลฯ

“กรมชลประทาน มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงทางน้ำ และให้ทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรมในการเข้าถึงของทุกกลุ่มทั้งเกษตรกร และประชาชน”

Related Posts

Send this to a friend