AROUND THAILAND

กทม. ตรวจความพร้อมเปิดเรียนออนไซต์วันแรก คุมเข้มมาตรการโควิด

วันนี้ (17 พ.ค.65) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียน (On-site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนราชบพิธ เขตพระนคร โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร ร่วมตรวจเยี่ยม

นายขจิต เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 โรงเรียน โดยกำหนดมาตรการป้องกัน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดจุดสัมผัส ให้สะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สนามเด็กเล่น ลานเอนกประสงค์ และบริเวณโดยรอบโรงเรียน ให้สะอาด ปลอดภัย อยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน และสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียนด้วย

สำหรับการรองรับการดูแลรักษา กรณีพบนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน มีอาการเข้าข่ายสงสัยเป็นผู้ติดเชื้อ โรงเรียนต้องประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และควบคุมดูแลการเดินทาง ไป-กลับ ของนักเรียนให้มีความปลอดภัย เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม ตรวจ ATK เมื่อมีความเสี่ยง หรือเมื่อมีอาการ ให้เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า 1 เมตร เว้นระยะห่างระหว่างทางเดิน ขณะทำกิจกรรม หรือขณะพักรับประทานอาหาร

แผนเผชิญเหตุของสถานศึกษา กรณีนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ให้เปิดเรียน On-Site ตามปกติ โดยปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และประเมิน Thai Save Thai (TST)

หากนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เป็นผู้ไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ทั้งผู้มีอาการและไม่มีอาการ แนะนำให้กักกันตัวเป็นเวลา 5 วัน และเฝ้าระวังอาการอีก 5 วัน และหากเป็นผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดส แต่ไม่มีอาการ ไม่แนะนำให้กักกัน ควรพิจารณาให้ไปเรียนได้ ให้ตรวจ ATK ครั้งที่ 1 วันที่ 5 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ และตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือหากมีอาการ ตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วย ATK ทันที

สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร มีจำนวน 14,493 คน ได้รับวัคซีนแล้ว 14,291 คน คิดเป็นร้อยละ 98.61 และยังไม่ได้รับวัคซีน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 1.39 ส่วนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครระดับชั้นอนุบาล 1 – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทั้งสิ้น 222,213 คน ได้รับวัคซีนแล้ว 108,144 คน คิดเป็นร้อยละ 48.67 ยังไม่ได้รับวัคซีน จำนวน 114,069 คน คิดเป็นร้อยละ 51.33 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 38,947 คน ได้รับวัคซีนแล้ว 33,180 คน คิดเป็นร้อยละ 85.19 ยังไม่ได้รับวัคซีน จำนวน 5,767 คน คิดเป็นร้อยละ 14.81

Related Posts

Send this to a friend