AROUND THAILAND

สยามคูโบต้า จับมือ จ.หนองคาย เดินหน้าสร้างเมืองต้นแบบปลอดการเผาสู่ Net Zero Emission

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จับมือ จังหวัดหนองคาย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการ KUBOTA NET ZERO EMISSION เพื่อสร้างจังหวัดหนองคาย ให้เป็นเมืองต้นแบบปลอดการเผาสู่ Net Zero Emission” ซึ่งนับเป็นจังหวัดที่ 10 พร้อมกันนี้นำองค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจร มาใช้เพื่อแก้ปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง ในภาคการเกษตร ตลอดจนบริหารจัดการ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อสร้างโลกเกษตรที่ยั่งยืน

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า “ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ จนกลายเป็นปัญหาสำคัญ ที่ได้รับความสนใจและตื่นตัวขึ้นทั่วโลก ประเทศไทยเราได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นอันดับที่ 19 ของโลก โดยมาจากภาคเกษตรกรรมถึง 15% โดยพบว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเผาในที่โล่ง ซึ่งไม่เพียงส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน แต่ยังส่งผลกระทบกับสุขภาพ จาก “ฝุ่นละออง PM 2.5 สยามคูโบต้าจึงได้ดำเนินกิจกรรม โซลูชันเกษตรปลอดการเผาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อรณรงค์และพัฒนากระบวนการผลิต โดยวิธีการทำเกษตรปลอดการเผา ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วัสดุเหลือใช้ หลังการเก็บเกี่ยว เช่น ฟางข้าว ตอซังข้าว และใบอ้อย ด้วยการนำเอานวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร และองค์ความรู้ด้านการเกษตร ภายใต้องค์ความรู้ KUBOTA (Agri) Solutions เกษตรครบวงจรมาปรับใช้”

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมรณรงค์ และสัมมนาโครงการฯ รวมถึงดำเนินการจัดลงนามความร่วมมือโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ไปแล้ว 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม,จังหวัดอุบลราชธานี,จังหวัดศรีสะเกษ,จังหวัดร้อยเอ็ด,จังหวัดราชบุรี,จังหวัดเชียงราย,จังหวัดนครสวรรค์,จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสุโขทัย ส่งผลให้ลดการเผาในภาคการเกษตรจังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการไปแล้วกว่า 59% เมื่อเทียบจำนวนจุดความร้อน ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ อีกทั้งยังสร้างรายได้และคืนสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้พี่น้องเกษตรกร สยามคูโบต้าจึงได้ต่อยอดความสำเร็จ มายังจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่ 10

ทั้งนี้เรามุ่งหวังยกระดับ โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) สู่เป้าหมาย KUBOTA NET ZERO EMISSION มุ่งมั่นสร้างโลกเกษตรที่ยั่งยืน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในภาคการเกษตรสุทธิเป็นศูนย์ โดยมีการเร่งศึกษาทดลองนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร และโซลูชันต่างๆ เพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และนำไปส่งเสริมให้เกษตรกร สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้าน นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า “ความร่วมมือกันในโครงการ KUBOTA Net Zero Emission ถือเป็นประโยชน์อย่างมาก ต่อจังหวัดหนองคาย เนื่องจากจังหวัดหนองคาย มีพื้นที่เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 64 ของพื้นที่ทั้งหมด หรือ 1,226,524 ไร่ ซึ่งในปี 2566 พบว่าจังหวัดหนองคาย มีจุดความร้อนจากการเผา จำนวน 912 จุด เป็นจุดความร้อนภาคเกษตร 590 จุด และจุดความร้อนในเขตพื้นที่ป่า 322 จุด”

“จะเห็นได้ว่าเกษตรกร ยังมีการเผาตอซังข้าว และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อความสะดวกในการไถ เพราะหากไม่เผาการไถกลบทำได้ยาก และมีค่าจ้างสูงกว่า อีกทั้งเกษตรกรมีเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตร ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกไม่เพียงพอ เพราะส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ที่ยังขาดความเข้าใจถึงผลกระทบ จากการเผาที่มีผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ด้วยจังหวัดหนองคายเชื่อว่า การลงนามในครั้งนี้ จะเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) การนำนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร และองค์ความรู้ด้านการเกษตร มาปรับใช้เพื่อการทำการเกษตรลดโลกร้อน และลดปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 เพื่อสร้าง “หนองคาย เมืองต้นแบบปลอดการเผาสู่ Net Zero Emission” ให้เกิดขึ้นได้จริง”

สยามคูโบต้า มุ่งมั่นผลักดันแนวคิดเกษตรปลอดการเผา สู่การสร้าง “เมืองต้นแบบปลอดการเผาสู่ Net Zero Emission” ด้วยการขยายพื้นที่ความร่วมมือ ของโครงการฯ ในปี 2566 เพิ่มอีก 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดหนองบัวลำภู รวมถึงมีการผลักดันองค์กร และสินค้าของคูโบต้า ให้เป็นองค์กรที่มีนโยบาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 50 % ภายในปี 2573 พร้อมขยายผลให้เกิด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emission ภายในปี 2593

Related Posts

Send this to a friend