AROUND THAILAND

ผู้ว่าฯ นนทบุรี ประกาศ 7 ตำบลใน อ.ปากเกร็ด เป็นพื้นที่ประสบภัย

ผู้ว่าฯ นนทบุรี ประกาศ 7 ตำบลใน อ.ปากเกร็ด เป็นพื้นที่ประสบภัย ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือด่วน

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ออกประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย ในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด โดยระบุว่า จากอิทธิพลพายุโนรู ประกอบกับภาวะฝนตกหนัก ฝนตกสะสมต่อเนื่อง ส่งผลให้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงประมาณ 0.3 – 0.6 เมตร ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด ตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 วรรคสาม ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ จึงประกาศให้พื้นที่ดังต่อไปนี้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่เกิดภัย

สำหรับน้ำท่วมนนทบุรีครั้งนี้ ผู้ว่าฯ นนทบุรี ออกประกาศพื้นที่อุทกภัยใน 7 ตำบลประกอบด้วย หมู่ที่ 1-5 ต.บางพลับ , หมู่ที่ 1-10 ต.ท่าอิฐ , หมู่ที่ 1-7 ต.เกาะเกร็ด , หมู่ที่ 1-6 ต.อ้อมเกร็ด , หมู่ที่ 1-6 ต.คลองพระอุดม , หมู่ที่ 1-5 ต.บางตะไนย์ , หมู่ที่ 1-12 ต.คลองช่อย

โดยให้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว

สำหรับพื้นที่ทั้ง 7 ตำบล มีผู้ประสบภัยแล้ว 7,099 ครัวเรือน แบ่งเป็น ต.ท่าอิฐ 2,335 ครัวเรือน , ต.เกาะเกร็ด 1,678 ครัวเรือน , ต.บางตะไนย์ 1,264 ครัวเรือน , ต.คลองพระอุดม 980 ครัวเรือน , ต.อ้อมเกร็ด 508 ครัวเรือน , ต.บางพลับ 260 ครัวเรือน และ ต.คลองข่อย 74 ครัวเรือน

Related Posts

Send this to a friend