TRAVEL

กทม.เดินหน้าปรับภูมิทัศน์คลองในกทม. ยึด ‘คลองโอ่งอ่าง’ เป็นต้นแบบการพัฒนาที่สอดคล้องวิถีชีวิตชุมชน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่างที่ได้รับรางวัล 2020 Asian Townscape Awards จากโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-HABITAT) ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจในความสำเร็จของโครงการพัฒนาคูคลองในกรุงเทพฯว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาคูคลองต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่างมีเป้าหมายสำคัญเพื่อคืนพื้นที่คลองและพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนทุกคน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องของแนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดแนวคลอง ตั้งแต่สะพานดำรงสถิต-สะพานโอสถานนท์ โดยปลูกไม้ยืนต้นและพันธุ์ไม้ต่างๆ เพื่อความร่มรื่นและสวยงาม ปรับปรุงแนวเขื่อนริมคลอง ทางเดินริมคลอง และสะพานข้ามคลอง 5 แห่ง เสริมกำลังสะพานให้มั่นคงแข็งแรง รวมถึงซ่อมแซมปูนปั้นสถาปัตยกรรมของแต่ละสะพาน พร้อมทั้งทาสีใหม่ เพื่อเพิ่มความสวยงาม คงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีส่วนช่วยฟื้นคืนวิถีชีวิตชุมชนริมคลองและเป็นต้นแบบการพัฒนาเมือง ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนา คูคลองอื่น ๆ โดยเฉพาะคลองที่อยู่ในเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น คลองบางกอกใหญ่ คลองผดุงกรุงเกษม คลองคูเมืองเดิม คลองลาดพร้าว คลองช่องนนทรี คลองเฉลิมชัยพัฒนา เป็นต้น โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม รวมถึงอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ขณะเดียวกันได้สำรวจพื้นที่ว่างโดยรอบคูคลองและปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่บริเวณแนวคลอง เพื่อป้องกันอันตรายจากการโค่นล้ม อีกทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ ประสานภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับกลุ่มชุมชน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนและสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่

Related Posts

Send this to a friend