TRAVEL

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก ททท. ชูกลยุทธ์ ‘Sustainable Tourism Ecosystem’ ดันท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัล ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และโรงแรม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สร้างกลยุทธ์ ‘Sustainable Tourism Ecosystem’ ส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพและยั่งยืน โดยเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวกับชุมชน พร้อมจับมือกับ Local Agency และสตาร์ทอัพท่องเที่ยว ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว ให้สัมผัสประสบการณ์ “เที่ยวไทยถึงถิ่น เที่ยวได้ทั้งปี” (GO LOCAL, LOVE LOCAL) เตรียมนำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช อยุธยา อุบลราชธานี และจันทบุรี

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ททท. ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยพัฒนาต่อยอดจาก Sustainable Development Goals หรือ SDGs สู่ Sustainable Tourism Goals หรือ STGs บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรกลุ่มเซ็นทรัล สร้างงานสร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและขับเคลื่อนความยั่งยืน

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า เซ็นทรัลพัฒนา มุ่งเน้นด้าน Sustainability ในหลายมิติ ใช้จุดแข็ง Place Making พัฒนาโครงการและพื้นที่แห่งอนาคต สร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจและเชื่อมโยงกันเป็น The Ecosystem for All ที่แข็งแกร่ง คำนึงถึงการเติบโตของทุกฝ่าย รวมถึงชุมชนและสังคมในทุกที่ที่โครงการไป ส่งเสริม Local Wealth และ Local Essence & Local Tourism สร้าง Pride of Local Citizens ทำให้คนรักบ้านเกิด สามารถที่จะมีรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดตัวเอง

เซ็นทรัลพัฒนา วางแผนสนับสนุน Community Development and Local Wealth 400 ล้านบาทต่อปี ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ “Sustainable Tourism Ecosystem” ภายใต้ 3 แนวคิด ได้แก่

1.Retail-Led Tourism ชูศูนย์การค้าเป็นเดสติเนชั่นสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน เป็น Center of Life ของจังหวัด เชื่อมโยง ชุมชน อาชีพ และการท่องเที่ยวไว้ด้วยกัน เติมเต็ม Tourism Ecosystem ของท้องถิ่น สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด โดยติดตั้ง EV Charging Station 495 ช่องจอด พร้อมเปิดตัวแคมเปญ ‘เที่ยวไทยถึงถิ่น เที่ยวได้ทั้งปี’ GO LOCAL, LOVE LOCAL เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ Connect the dot เชื่อมโยงทุกฝ่ายตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

2.Cross-Region Model ส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามถิ่นข้ามภาค กระตุ้นนักท่องเที่ยวให้มีการใช้จ่ายต่อทริปมากขึ้น กระจายรายได้สู่ชุมชน ดึงนักท่องเที่ยวให้ไปสัมผัสประสบการณ์ถึงถิ่น สอดคล้องกับแนวคิด Community-Based Tourism (CBT) เข้าใจวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่น เข้าถึงธรรมชาติ และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

3.National Soft Power ดึง DNA เมืองรอง จับมือท้องถิ่นสร้างอีเว้นท์ดึงดูดตลอดปี ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นหรือ Local Essence ให้โดดเด่น นำเอาจุด Landmark Attractions ของจังหวัดมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ ขานรับนโยบาย Soft Power 5F ของททท. ได้แก่ Food, Fashion, Fight, Festival และ Film สร้าง Signatures Events ประจำแต่ละภาคที่สอดคล้องกับประเพณี

Related Posts

Send this to a friend