TRAVEL

บ้านสมเด็จโพลล์ เผยหนาวนี้ คนกรุงเทพฯ อยากไปเที่ยวภาคเหนือ คาดใช้จ่ายคนละ 5,000 – 10,000 บาท

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของคนกรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,129 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 – 1 ธันวาคม 2562 โดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้ต้องการสะท้อนความคิดเห็นในเรื่องการท่องเที่ยวของคนกรุงเทพมหานคร เนื่องจากในเดือนธันวาคมมีวันหยุดราชการหลายวัน และเป็นช่วงเวลาการส่งท้ายปีเก่า คนกรุงเทพมหานครนิยมออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในช่วงเวลานี้ จึงได้สำรวจความนิยมในการท่องเที่ยวของชาวกรุงเทพมหานครว่า ภูมิภาค ใด และจังหวัด ใดที่เป็นจุดมุ่งหมายหลักของการท่องเที่ยวในช่วงเวลานี้ ซึ่งจากผลการสำรวจพบข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวในภาคเหนือ เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 40.4  อันดับที่สอง ภาคใต้ ร้อยละ 18.5 อันดับสาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ร้อยละ 15.1 อันดับสี่ ภาคกลาง ร้อยละ 10.4 อันดับห้า ภาคตะวันออก ร้อยละ 9.9 และอันดับที่หกภาคตะวันตก ร้อยละ 5.7

ในส่วนของการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวภายประเทศ ต่อคนประมาณ 5,000 – 10,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 43.8 รองลงมาคือ 10,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 28.8 และ น้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 27.4 และคิดจะหาที่พักในการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยอันดับแรกคือแบบโรงแรม ร้อยละ 40.1 อันดับที่สอง คือแบบรีสอร์ท ร้อยละ 25.5 อันดับที่สามคือแบบโฮมสเตย์ ร้อยละ 23.4 และอื่นๆ (บ้านเพื่อน บ้านญาติ) ร้อยละ 11

และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดว่ามาตรการ ชิมช้อปใช้ ของรัฐบาลประสบความสำเร็จในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย ร้อยละ 43.4

เมื่อสอบถามถึงจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยวลงไปในรายจังหวัดพบว่า

ภาคเหนือ มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดเชียงราย ร้อยละ 34.7 อันดับที่สองคือจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 32.8 อันดับที่สามคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 22.5 อันดับที่สี่คือจังหวัดลำปาง ร้อยละ 17.4 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดแพร่ ร้อยละ 15.9

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 18.2 อันดับที่สองคือจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 13.2 อันดับที่สามคือจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 12.5 อันดับที่สี่คือจังหวัดบึงกาฬ ร้อยละ 12.0 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดนครพนม ร้อยละ 9.9

ภาคตะวันออก มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดชลบุรี ร้อยละ 31 อันดับที่สองคือจังหวัดจันทบุรี ร้อยละ 29.1 อันดับที่สามคือจังหวัดปราจีนบุรี ร้อยละ 17.8 อันดับที่สี่คือจังหวัดฉะเชิงเทรา ร้อยละ 16.9 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดระยอง ร้อยละ 16.7

ภาคตะวันตก มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 40 อันดับที่สองคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 25.4 อันดับที่สามคือจังหวัดตาก ร้อยละ 23.2อันดับที่สี่คือจังหวัดราชบุรี ร้อยละ 20.7 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดเพชรบุรี ร้อยละ 16.7

ภาคกลาง มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดกำแพงเพชร ร้อยละ 21.4 อันดับที่สองคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 17 อันดับที่สามคือจังหวัดชัยนาท ร้อยละ 14.4 อันดับที่สี่คือจังหวัดนครนายก ร้อยละ 13.5 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดพิจิตร ร้อยละ 11.6

ภาคใต้ มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดกระบี่ ร้อยละ 35.4 อันดับที่สองคือจังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 27.2 อันดับที่สามคือจังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 17.6 อันดับที่สี่คือจังหวัดพังงา ร้อยละ 12.6 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดตรัง ร้อยละ 11.8

Related Posts

Send this to a friend