POLITICS

ครม. มีมติปรับปรุงรายละเอียดโครงการ ม.33 เรารักกัน ขยายเวลายืนยันตัวตน ปรับเวลาการโอนเงิน

ครม. มีมติปรับปรุงรายละเอียดโครงการ ม.33 เรารักกันโดย

1. ขยายระยะเวลาการยืนยันตัวตนรับสิทธิในแอปเป๋าตังได้ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. – 31 พ.ค. 64 จากเดิมที่ต้องยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตัง ระหว่างวันที่ 15 – 21 มี.ค. 64

2. ปรับเวลาการโอนเงินเข้าจากเดิมเงินจะเข้า 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ที่ 22, 29 มี.ค., 5 และ 12 เม.ย. 64 รวม 4,000 บาท ปรับใหม่โดยแบ่งกลุ่มผู้รับสิทธิออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

– กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เปิดใช้งานและกดยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปเป๋าตัง ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. – 30 พ.ค. 2564 หากมีการกดยืนยันตัวตนในระหว่างวันที่ 15 – 21 มี.ค. 64 จะได้รับวงเงินผ่าน แอปเป๋าตังสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ต่อเนื่องกัน 4 สัปดาห์ โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 22 มี.ค. 2564 จากนั้นจะได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 1000 บาท ในวันที่ 29 มี.ค., 5 และ 12 เม.ย. 64

– กลุ่มที่ 2 ผู้ที่กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 11 เม.ย. 64 จะได้รับวงเงินครั้งแรกที่กดใช้งาน เป็นจำนวนวงเงินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 64 จนถึงวันที่กดใช้งานและจะได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 1000 บาท ทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท

– กลุ่มที่ 3 ผู้ที่กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 64 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานครั้งเดียว ที่จำนวน 4,000บาท

Related Posts

Send this to a friend