POLITICS

คกก. สิ่งแวดล้อม เห็นชอบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสนามบินสุวรรณภูมิทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 4

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่4/2563 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม 

ที่ประชุม ได้รับทราบรายงานสถานการณ์มลพิษ ปี 62 จาก คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในภาพรวมที่สำคัญได้แก่ คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งมีแนวโน้มดีขึ้น ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่ถูกคัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น รวมทั้งการใช้สารอันตรายประเภทสารเคมีทางการเกษตร มีปริมาณลดลง และมีเรื่องพิจารณาโครงการที่สำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยผ่านความเห็นชอบ จาก คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว ได้แก่โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โครงการ ก่อสร้างรถไฟทางคู่ชุมทาง ถนนจิระ (นครราชสีมา)-อุบลราชธานี โครงการ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา โครงการ ปรับปรุงท่าอากาศยานตรัง การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษ จากรถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5 และยูโร 6 และการปรับปรุงมาตรฐานระดับเสียงของรถจักรยานยนต์

นอกจากนี้ คกก.สิ่งแวดล้อม ยังได้เห็นชอบ รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของ ประชาชนโครงการก่อสร้าง ทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ ด้วย

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้กำกับ ติดตามโครงการต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว พร้อมเร่งรัดให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบ นำเสนอโครงการตามขั้นตอน อย่างเร่งด่วนเพื่อให้โครงการ บรรลุผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม มุ่งลดผลกระทบต่อปชช.และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ต้องให้ปชช.มีส่วนร่วม ได้รับความพึงพอใจและประโยชน์โดยตรง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต่อไป

Related Posts

Send this to a friend