POLITICS

สภาล่มครั้งแรก! มีผู้แสดงตนเพียง 96 คน หลังก้าวไกล ขอนับองค์ประชุม

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงบ่ายวันนี้ (31 ส.ค. 66) มีการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ ที่นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ พร้อมด้วยญัตติในทำนองเดียวกันอีก 10 ฉบับ

ขณะที่ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ ได้เริ่มอภิปรายหลักการและเหตุผลของญัตติดังกล่าว ปรากฏว่า นายปิยรัฐ จงเทพ สส.กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล ได้เสนอให้นับองค์ประชุม เนื่องจากถือเป็นเรื่องที่สำคัญและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต่างรอให้มีการแก้ปัญหา แต่ในห้องประชุมกลับไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ความสำคัญแต่อย่างใด

หลังจากที่มีการนับองค์ประชุม ปรากฏว่าองค์ประชุมไม่ครบ มีสมาชิกเข้าแสดงตนเพียง 96 คน ทำให้นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งทำหน้าที่ประธานในการประชุม ได้สั่งปิดการประชุมในทันที ถือเป็นเหตุการณ์สภาล่มครั้งแรก นับแต่มีสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 26

Related Posts

Send this to a friend