POLITICS

เลขาฯ รมว.แรงงาน รับข้อเรียกร้องเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ หารือร่วมบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบ

วันนี้ (31 มี.ค. 64) ที่ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายสันติพงษ์ มูลฟอง ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล พร้อมด้วย นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตแรงงาน (LABOUR RIGHT PROMOTION NETWORK : LPN) และคณะ จำนวน 25 คน ในโอกาสเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อรายงานสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบและขอคำปรึกษาแสวงหาความร่วมมือในการจัดการปัญหาแรงงานข้ามชาติ โดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานที่ทำงานในประเทศไทย เพื่อให้ได้สิทธิความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ในวันนี้ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายให้ผมมาพบกับทุกท่านเพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบและขอคำปรึกษาแสวงหาความร่วมมือในการจัดการปัญหาแรงงานข้ามชาติดังกล่าว

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า เครือข่ายแรงงานภาคเหนือได้ยื่นข้อเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานเร่งดำเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิ การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและไม่เลือกปฏิบัติ ตลอดการปรับปรุงกฎหมายเพื่อขยายความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแก่แรงงานข้ามชาติมีความเท่าเทียมกัน รวมทั้งให้ภาคประชาสังคมและแรงงานข้ามชาติเข้ามามีส่วนร่วมเป็นอาสามัครต่างด้าว (อสต.) และตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติในระดับจังหวัด เป็นต้น ทั้งนี้ จะได้นำข้อเรียกร้องดังกล่าวนำเรียน รมว.แรงงาน เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเป็นไปได้และดำเนินการตามกรอบของกฎหมายต่อไป

Related Posts

Send this to a friend