POLITICS

‘ประเสริฐ’ เผย ความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทย ดีขึ้น 5 อันดับ

‘ประเสริฐ’ เผย ความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทย ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 35 ดีขึ้น 5 อันดับจากปี 2022 ลั่นเดินหน้าสู่ 30 อันดับแรกภายในปี 2569

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า World Competitiveness Center ของ International Institute for Management Development (IMD) สวิตเซอร์แลนด์ ดำเนินการสำรวจและจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของ 64 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก โดยในปี 2023 ตามรายงาน IMD World Digital Competitiveness Ranking 2023 ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยอยู่ในอันดับที่ 35 ดีขึ้น 5 อันดับจากเดิมในปี 2022

นายประเสริฐ กล่าวว่า อันดับ Digital Competitiveness Ranking รวมถึงความก้าวหน้าในอีก 3 ด้าน ที่สำรวจและจัดอันดับพบว่า ในปี 2023 มีอันดับดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2022 ดังนี้

1.Digital Competitiveness Ranking อยู่อันดับที่ 35 ในปี 2023 จากเดิมอันดับที่ 40 ในปี 2022 ดีขึ้น 5 อันดับ

2.Knowledge อยู่ในอันดับที่ 41 ในปี 2023 จากเดิมอันดับที่ 45 ในปี 2022 ดีขึ้น 4 อันดับ

3.Technology อยู่ในอันดับที่ 15 ในปี 2023 จากเดิมอันดับที่ 20 ในปี 2022 ดีขึ้น 5 อันดับ

4.Future Readiness ด้านความพร้อมสำหรับอนาคต อยู่ในอันดับที่ 42 ในปี 2023 และอันดับที่ 49 ในปี 2022 ดีขึ้น 7 อันดับ

สำหรับ 5 ประเทศที่มีอันดับสูงสุดในโลก ประกอบด้วย อันดับที่ 1 USA อันดับที่ 2 Netherlands อันดับที่ 3 Singapore อันดับที่ 4 Denmark และอันดับที่ 5 Switzerland ขณะที่ 5 ประเทศที่มีอันดับสูงสุดในอาเซียน ประกอบด้วย Singapore อยู่ในอันดับที่ 3 Malaysia อยู่ในอันดับที่ 33 Thailand อยู่ในอันดับที่ 35 Indonesia อยู่ในอันดับที่ 45 และ Philippines อยู่ในอันดับที่ 59

นายประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงดีอีกำลังเดินหน้าในด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศให้ดีขึ้น รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และดิจิทัล (อันดับ 57) ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทย (อันดับ 46) การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (อันดับ 44) ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล (อันดับ 48) ความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของภาครัฐ (อันดับ 58) เป็นต้น

“รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องดิจิทัลเป็นอย่างยิ่ง และผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ตั้งเป้าหมายเอาว่าจะผลักดันความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยให้ขึ้นไปอยู่ใน 30 อันดับแรกของโลกภายในปี 2569 เพื่อก้าวสู่การเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าว

Related Posts

Send this to a friend