POLITICS

‘จุลพันธ์’ ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี แผนงาน IMT-GT

พร้อมวางกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสามประเทศ ‘อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย’

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะรัฐมนตรีประจำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย หรือ Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) แถลงว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 มอบหมายให้ตนเป็นรัฐมนตรีประจำแผนงาน IMT-GT และเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 29 แผนงาน IMT-GT ณ เมืองบาตัม จังหวัดหมู่เกาะเรียล สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 28-29 ก.ย. 66 เพื่อหารือถึงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง 3 ประเทศ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมีประเด็นด้านต่าง ๆ ได้แก่

1.แผนงานการก่อสร้างความเชื่อมโยงทางกายภาพ หรือ Physical Connectivity Projects (PCPs) เป็นแผนงานที่มีมูลค่ารวมกว่า 2.10 ล้านล้านบาท โดยปีที่ผ่านมา โครงการของไทยที่มีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรม คือ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมโยงระหว่างด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกะยูฮิตัม โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก แห่งที่ นอกจากนี้ ไทยจะมีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในภาคใต้ อาทิ โครงการก่อสร้าง Motor Way หาดใหญ่-สะเดา โครงการก่อสร้าง Land Bridge ชุมพร-ระนอง

2.โครงการเมืองยางพาราและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยาง แผนงาน IMT-GT ต่อยอดจากการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการเมืองยางพาราและความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยาง เมื่อเดือนกันยายน 2565 โดย MOU นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการกระจายรายได้สู่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้

3.ความร่วมมือด้านการเงินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย โดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และอินโดนีเซีย ร่วมกันผลักดันให้เกิดการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านทาง QR Code อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว โดยแจ้งฝ่ายมาเลเซียเพื่อให้การสนับสนุน สร้างความร่วมมือในลักษณะเดียวกันต่อไป

ในการนี้ ที่ประชุมได้ให้การรับรองแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 29 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเงิน ผลักดันให้พื้นที่อนุภูมิภาค IMT-GT พัฒนาบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ย้ำถึงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของไทยในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค IMT-GT ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้ ในวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา นายจุลพันธ์ ได้หารือทวิภาคีกับ Mr.Winfried F. Wicklein ผู้อำนวยการสำนักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ Asian Development Bank (ADB) ในประเด็นที่ประเทศไทยต้องการผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน เช่น ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน หรือ Sustainability-linked Bond (SLB) และการสร้างความร่วมมือทางการเงินเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตอันใกล้ โดย ADB ตอบรับประเด็นดังกล่าวและจะมีการประสานงานกันต่อไป

Related Posts

Send this to a friend