POLITICS

‘ชวน’ สั่งทำคำชี้แจง และเอกสาร 2 กม. ลูกส่งศาล รธน.ให้ทันกำหนด

‘นพ.สุกิจ’ เผย ประธานรัฐสภาฯ สั่งจัดทำคำชี้แจง และเอกสารกฎหมายลูก เลือกตั้ง/พรรคการเมือง ส่งศาลรัฐธรรมนูญให้ทันตามกำหนด

วันนี้ (30 ก.ย. 65) ที่อาคารรัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวความคืบหน้าของการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่ง นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ร้องผ่านประธานรัฐสภาไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบนั้น ในมาตราที่ 24-25 มีเนื้อหาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และตราขึ้นโดยมิชอบหรือไม่

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับไว้พิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่ 11 ก.ย. จากนั้น ประธานศาลฯ มีหนังสือถึงประธานรัฐสภา ในฐานะผู้ร้อง เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ให้จัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลกำหนด และให้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ (23 ก.ย.)

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดให้ประธานรัฐสภา จัดทำคำชี้แจงและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1.จัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการตั้งแต่ชั้นของการพิจารณาจนถึงการให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 132

  1. จัดส่งสําเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ฉบับที่รัฐสภาลงมติรับหลักการทั้งฉบับ และบันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในการประชุมครั้งที่เกี่ยวข้อง

(2) ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ฉบับที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 132

(3) รายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (ชวเลข) ในการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ทุกครั้ง

(4) ความเห็นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ฉบับที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 132

(5) บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในการประชุม จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 10 วันที่ 27 ก.ค. 2565 ครั้งที่ 11 วันที่ 7 ส.ค. 2565 ครั้งที่ 12 วันที่ 10 ส.ค. 2565 และครั้งที่ 13 วันที่ 15 สิงหาคม 2565

(6) รายงานการประชุม (ชวเลข) และบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ทุกครั้ง

(7) เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

นพ.สุกิจ ยังเผยว่า ประธานรัฐสภาได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยให้จัดเตรียมโดยเร็ว และรัดกุมถูกต้องเรียบร้อยที่สุด คาดว่าต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ต.ค. เพื่อให้ทันต่อกรอบเวลา 15 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ส่วนร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีคำสั่งใดๆ มาที่ประธานรัฐสภา

Related Posts

Send this to a friend