POLITICS

ศาลปกครอง สั่ง ‘ประพัฒน์’ ไม่ต้องจ่าย ‘ค่าโง่คลองด่าน’ เหตุ คดีขาดอายุความ

วันนี้ (30 ส.ค. 65) ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษา เพิกถอนคำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ให้นายประพัฒน์ปัญญาชาติรักษ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับพวก รวม 7 คน (ผู้ฟ้องคดี) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จากกรณีที่ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษชำระเงินค่าจ้างและค่าเสียหายในโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่าน กรณีบอกเลิกสัญญาโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน โดยกรมควบคุมมลพิษ ต้องจ่ายให้กิจการร่วมค้าฯ 4,983 ล้านบาทเศษ และ 31 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

ศาลปกครองเห็นว่า การที่นายประพัฒน์ กับพวก รวม 7 คน ให้ความเห็นเห็นชอบ จนนำไปสู่การทำหนังสือแจ้งคู่สัญญาว่า นิติกรรมเป็นโมฆะ และให้หยุดการก่อสร้างโดยสิ้นเชิง เป็นเหตุให้กิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเคจี ยกขึ้นอ้างเป็นเหตุบอกเลิกสัญญา จนโครงการไม่อาจสำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ ย่อมเป็นเหตุให้กรมควบคุมมลพิษได้รับความเสียหาย จึงเป็นกรณีที่นายประพัฒน์ กับพวก รวม 7 คน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ ให้เสียหายแก่ทรัพย์สินของกรมควบคุมมลพิษ 

โดยถือว่า วันที่ 28 ก.พ. 2546 เป็นวันที่ นายประพัฒน์ กับพวกรวม 7 คน กระทำละเมิดต่อกรมควบคุมมลพิษ แต่การที่ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นชอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ให้นายประพัฒน์ กับพวกรวม 7 คน ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมควบคุมมลพิษ

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้มีคำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ 115/2559, 116/2559, 117/2559 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2559 ที่ให้นายประพัฒน์ กับพวก รวม 7 คนชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมควบคุมมลพิษนั้นเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน พ้นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันทำละเมิด จึงขาดอายุความแล้ว ตามมาตรา 448 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ดังนั้น กรมควบคุมมลพิษ ที่ให้นายประพัฒน์ กับพวก รวม 7 คน ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมควบคุมมลพิษดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 4/2559 ยกอุทธรณ์ของนายประพัฒน์ กับพวกรวม 7 คน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ส่วนข้ออ้างอื่นๆ ของผู้ฟ้องคดี และข้อต่อสู้ของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น ศาลเห็นว่าเมื่อได้วินิจฉัยดังกล่าวแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอีก เพราะไม่มีผลให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง

ศาลปกครองกลาง จึงมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ 115/2559, 116/2559, 117/2559 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2559 ที่ให้นายประพัฒน์ กับพวกรวม 7 คน ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมควบคุมมลพิษ รวมทั้งเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่4/2559 ยกอุทธรณ์ของนายประพัฒน์ กับพวกรวม 7 คน โดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว

Related Posts

Send this to a friend