POLITICS

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการพัฒนาทักษะการเขียน Coding ให้แก่เยาวชน

ชม เด็กสมัยนี้เก่ง ขอให้นำความรู้ไปต่อยอดเพื่อเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมผลการดำเนินงานพัฒนาทักษะการเขียนชุดคำสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขั้นพื้นฐาน หรือ Coding ให้แก่เยาวชน ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายกรัฐมนตรีและคณะได้ร่วมสาธิตทดลองการโค้ดดิ้งแพลตฟอร์มการเรียนการสอนซึ่งประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในหลากหลายวิชา โรงเรียนเล็งเห็นว่าจะเป็นเป้าหมายหลักและพื้นฐานที่สำคัญที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอน มีเหตุและผลและส่งเสริมความพยายามในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนรู้จักปรับใช้ในโลกอนาคตที่จะใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพได้อย่างสมบูรณ์

นายกรัฐมนตรีชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ร่วมกันเรียนรู้และรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ศึกษาหาความรู้เพื่อให้เท่าทันต่อโลกแห่งเทคโนโลยีและที่สำคัญขอให้นำความรู้ไปต่อยอดเพื่อเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนดิจิทัลรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จัวหวัดเชียงใหม่ ได้นำผลงานมาจัดแสดง โดยเป็นการนำโค้ดดิ้งมาประดิษฐ์ เช่น หุ่นยนต์ขับเคลื่อน สมาร์ทฟาร์มที่มีระบบรดน้ำและเปิดปิดไฟอัตโนมัติ รวมถึงเครื่องป้องกันสิ่งกีดขวางสำหรับผู้สูงอายุ และถังขยะอัจฉริยะ โดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมเด็กนักเรียนทุกคนและขอให้พัฒนาต่อยอดต่อไป

นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับเด็กว่า เด็กๆ สมัยนี้เก่ง พวกเราฉลาดกว่าลุงอีก และต้องเดินไปด้วยกัน ขณะเดียวกันเด็กๆ ได้โชว์เต้นแบบสเต๊ปเครื่องออกกำลังกาย พร้อมรับชมการนำเสนอผลงานของเด็ก ซึ่งโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้แล้วด้วยตีฉิ่งกับวงดนตรีไทยของเด็กด้วย

Related Posts

Send this to a friend